Starszy inspektor
Gdynia
Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw eksploatacji infrastruktury budowlanej
Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zlecanie remontów i napraw pracownikom Urzędu Morskiego w Gdyni lub firmom polskim jak i zagranicznym w drodze udzielenia zamówienia publicznego w oparciu o protokoły i zaistniałe awarie; z upoważnienia dokonywanie wpisów do książek budowlanych
 • planowanie i rozliczanie zużycia opału przez kotłownie na placówkach terenowych oraz naliczanie związanych z tym opłat za korzystanie ze środowiska
 • uczestnictwo w odbiorach robót budowlanych i remontowych wykonywanych w administrowanych obiektach; w przypadku zlecenia robót przez inne komórki Urzędu udzielanie wsparcia merytorycznego oraz uczestniczenie w komisjach odbiorowych w określonym zakresie
 • dokonywanie kontroli eksploatacji budynków i pomieszczeń z uwagi na sposób ich użytkowania i zgodności z obowiązującymi przepisami oraz racjonalności gospodarki lokalowej
 • prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych i nieruchomości
 • zbieranie, gromadzenie i wstępna kwalifikacja potrzeb remontowych dla wszystkich komórek Urzędu
 • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie merytorycznego opracowania przedmiotu zamówienia i warunków umowy dla realizacji zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi
 • opracowywanie danych do sprawdzeń, planów w zakresie wykonywanych zadań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość ustawy prawo budowlane i aktów powiązanych oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów prawa w zakresie udzielenia zamówień publicznych i innych związanych z realizacją umów
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne w obszarze: budownictwo, zarządzanie w gospodarce morskiej lub przedsiębiorstwie
 • znajomość zasad obsługi elektronicznego obiegu dokumentów
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze -

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2833,25 zł - 2934,43
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 34 90, 58 355 34 95, 58 355 31 74

Starszy inspektor

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna