Starszy inspektor
Kielce
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw realizacji projektu dofinansowanego ze środków RPOWŚ pn. „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna na obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego” nr WND-RPSW.04.05.00-26-0014/15 (zatrudnienie na czas realizacji projektu tj. do grudnia 2020 r.)
w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Warunki pracy

praca biurowa i w terenie,
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
zagrożenie korupcją
konieczność przemieszczania się pomiędzy biurem projektu a siedzibą RDOŚ w Kielcach (ok. 300 m).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zarządzanie projektem w skali jednostki pozwalające na zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji prac.
 • Prowadzenie sprawozdawczości w ramach projektu (wnioski o płatność).
 • Udział w odbiorach zleconych ekspertyz przyrodniczych dotyczących obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody.
 • Udział w przygotowywaniu dokumentacji do udzielenia zamówienia publicznego polegającego na przeprowadzeniu działań ochrony czynnej.
 • Wskazywanie powierzchni do przeprowadzenia działań ochronnych (przygotowywanie map oraz w terenie), a następnie udział w odbiorze wykonanych prac.
 • Współpraca z wykonawcami, sprawdzanie postępów realizacji prac w terenie.
 • Przygotowywanie dokumentów do zlecania wykonania materiałów związanych z promocją projektu.
 • Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących realizacji projektu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie profilowe lub wyższe z zakresu ochrony środowiska, biologii, geografii lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną przyrody lub w obszarze związanym z realizacją projektów finansowanych ze środków ue lub innych funduszy pomocowych
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Znajomość zagadnień i przepisów dot. przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o ochronie przyrody jak również przepisów wykonawczych
 • Znajomość zasad i procedur związanych z realizacją projektów środowiskowych dofinansowanych z UE
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obrony własnego stanowiska
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji własnej pracy
 • Zdolności analityczne i kreatywność
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w administracji publicznej lub w zarządzaniu projektem
 • Odbyte szkolenia dot. rozliczania projektów dofinansowywanych ze środków UE i innych funduszy pomocowych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Zaangażowanie w pracę
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy z mapami, w tym w środowisku GIS
 • Odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego
 • Kopie dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń dot. rozliczania projektów dofinansowywanych ze środków UE i innych funduszy pomocowych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zatrudnienie na czas realizacji projektu nr WND-RPSW.04.05.00-26-0014/15 pn. „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna na obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego” (tj. do grudnia 2020 r.)

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną
o terminie postępowania kwalifikacyjnego. List motywacyjny, CV oraz wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w sekretariacie RDOŚ w Kielcach. Oferty kandydatów nie odebrane w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru są komisyjnie niszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 34 35 351.

Starszy inspektor

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna