Starszy inspektor
Warszawa
Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw wymierzania kar
w Departamencie Źródeł Odnawialnych

Warunki pracy

Naszym pracownikom oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy,
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,
- możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy na wniosek pracownika,
- możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.
- możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymierzania kar pieniężnych o nieskomplikowanym stanie faktycznym i prawnym w zakresie właściwości Wydziału,
 • udział w procesie opracowania stanowiska i przekazania go do Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów w odniesieniu do odwołania od decyzji w przedmiocie wymierzania kary pieniężnej,
 • udział w procesie związanym z ustaleniem czy dokonano zapłaty kary pieniężnej i jej ewentualnej egzekucji w zakresie wynikającym z wewnętrznych procedur.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • podstawowa znajomość języka angielskiego (poziom A2)
 • podstawowa znajomość ustawy o odnawialnych źródłach energii
 • podstawowa znajomość prawa energetycznego w zakresie dotyczącym obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • umiejętność argumentowania
 • komunikatywność
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (poziom B1)
 • dobra znajomość ustawy o odnawialnych źródłach energii
 • znajomość specyfiki obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii
 • doświadczenie zawodowe w obszarze postępowań administracyjnych lub sektorze energetycznym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny (podanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa wymaga zgody na ich przetwarzanie do celów naboru wg wzoru zamieszczonego na stronie http://bip.ure.gov.pl/bip/praca-w-ure/stanowiska-pracy-niebe/formularze-do-pobrania/365,Formularze-do-pobrania.html )
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu i adres e-mail).
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty
i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE, przesyłać pocztą lub
w formie skanów dokumentów na adres e-mail: Aplikuj (podając w temacie symbol naboru „starszy inspektor DZO/WRO/4/SWK”)

Osoby, które prześlą aplikacje drogą elektroniczną będę proszone o dostarczenie papierowej wersji aplikacji na spotkanie rekrutacyjne.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
Uwaga ! Decyduje data wpływu do urzędu (lub na adres: Aplikuj)

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone do kolejnego etapu naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru i wysokości proponowanego wynagrodzenia można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres e-mail: Aplikuj .

Starszy inspektor

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna