Starszy inspektor
Leszno
Komenda Miejska Policji w Lesznie

Komendant Miejski poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw szkolenia oraz naboru do służby
Wydziale Zaopatrzenia, Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

- praca przy komputerze,
- praca w podstawowym ośmiogodzinnym systemie czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizowanie i realizowanie zadań szkolenia i doskonalenia zawodowego, wyszkolenia strzeleckiego i wychowania fizycznego w komórkach organizacyjnych KMP w Lesznie
 • Realizowanie zadań związanych z kierowaniem funkcjonariuszy i pracowników komendy na szkolenia specjalistyczne, lokalne lub centralne w zakresie określonym przepisami szczególnymi
 • Przyjmowanie i weryfikowanie dokumentów składanych przez osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w Policji oraz udzielanie informacji o prowadzonym naborze do służby
 • Prowadzenie dokumentacji wykiniającej z przepisów wewnętrznych dotyczących polityki bezpieczeństwa zbiorów osobowych prowadzonych w zbiorach manualnytch i systemach informatycznych
 • Prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników komendy z zakresu bezpiczeństwa i ochrony danych osobowych wykorzystywanych przez KSI
 • Realizowanie zadań związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy i pracowników komendy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
 • Prowadzenie księgozbioru bibilioteki zawodowej Komendy Miejskiej Policji w Lesznie
 • Przyjmowanie i opracowywanie podań o praktykę zawodową, studencką i kierowanie zgodnie z potrzebami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie na kierunku administracja, ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w pracy biurowej
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność organizowania i planowania pracy własnej
 • umiejętność komunikacji
 • umiejętność prognozowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kadr i szkolenia lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: brak
 • przeszkolenie z ochrony informacji niejawnych
 • znajomość organizacji i zasad funkcjonowani jednostki Policji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • dokumenty winny być zapakowane w kopercie z dopiskiem "nabór na stanowisko starszego inspektora Wydziału Zaopatrzenia, Kadr i Szkolenia KMP w Lesznie"
 • w ofercie należy podać numer kontaktowy (nr telefonu kandydata)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • będą rozpatrywane oferty kompletne i sporządzone prawidłowo

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- telefon kontaktowy 65 5234473
- kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania zostaną telefonicznie powiadomieni i zaproszeni do siedziby urzędu w celu wzięcia udziału w postępowaniu
- brak odpowiedzi telefonicznej na złożoną ofertę jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydata do dalszego etapu postępowania
- oferty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostaną zarchiwizowane lub zniszczone komisyjnie zgodnie z obowiązującymi przepisami
- oferty niekompletne, bez własnoręcznych podpisów, otrzymane po terminie, bez powołania się na numer ogłoszenia oraz sporządzone nieprawidłowo nie będą rozpatrywane

Starszy inspektor

Leszno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna