Starszy inspektor
Opole
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego i przedłużania wiz - ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział do Spraw Cudzoziemców.

Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne w ramach prowadzonych postępowań.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.
Zagrożenia korupcją.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania zezwoleń na pobyt czasowy, zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jak również proponowanie i przygotowanie projektów decyzji w tych sprawach;
 • Ustalanie niezbędnych informacji dotyczących zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego z innymi organami w stosunku do cudzoziemców objętych postępowaniami w sprawach legalizacji pobytu na terytorium RP;
 • Prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcia zezwoleń na pobyt czasowy, na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz opracowywanie projektów decyzji w tym zakresie;
 • Wprowadzanie danych do Systemu Informatycznego „POBYT” ;
 • Przygotowywanie wyciągów z wniosków, celm wydania dokumentów potwierdzających uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej .

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej.
 • Znajomość przepisów w zakresie: kpa; ustawy o cudzoziemcach oraz aktów z nią powiązanych ; ustawy o obywatelstwie polskim; ustawy o opłacie skarbowej.
 • Znajomość języków: angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.Umiejętność analitycznego myślenia. Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych oraz stresowych.
 • Komunikatywność. Wnikliwość, rzetelność i samodzielność. Umiejętność współpracy z innymi pracownikami.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie .
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z systemu informatycznego "Pobyt";
 • Uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone ;
 • Znajomość języków obcych innych niż wymienione w wymaganiach niezbędnych w stopniu komunikatywnym;
 • Znajomość przepisów w zakresie: ustawy o repatriacji; ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ; ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin; ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ; ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
 • Umiejętność negocjacji.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 502.

Starszy inspektor

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna