Starszy inspektor
Kielce
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw opinii środowiskowych
w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
stres związany z obsługa klientów zewnętrznych
zagrożenie korupcją
wykonywanie zadań pod presją czasu
oświetlenie naturalne i sztuczne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wydawanie opinii co do braku lub potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przed stwierdzeniem przez organ wydający decyzję środowiskową o konieczności takiej oceny.
 • Wydawanie opinii co do zakresu raportu dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Wprowadzanie do bazy danych informacji geoprzestrzennych o realizowanych przedsięwzięciach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie profilowane lub wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustaw: prawo ochrony środowiska, prawo wodne, o odpadach, o ochronie przyrody, prawa budowlanego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (edytory tekstu, Excel), poczty elektronicznej, Internetu, korzystania z zasobów informacji przestrzennej
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole
 • Umiejętność czytania map i dokumentacji projektowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka obcego roboczego UE na poziomie komunikatywnym
 • Asertywność
 • Kreatywność w działaniu
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego roboczego UE
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. List motywacyjny, CV i wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem swojego imienia i nazwiska oraz numeru ogłoszenia na które to składana jest aplikacja. Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w sekretariacie RDOŚ w Kielcach. Oferty kandydatów nie odebrane w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru są komisyjnie niszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 34 35 351.

Starszy inspektor

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna