Starszy inspektor
Jelenia Góra
Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi poczty specjalnej
Referatu Prezydialnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze

Warunki pracy

Praca na parterze budynku, w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym. Stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę. W budynku brak windy, podjazd tylko na parter budynku, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku. Obsługa klientów zewnętrznych. Czas pracy według Ustawy o służbie cywilnej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie przesyłek jawnych nadanych przez komórki i jednostki organizacyjne KMP w Jeleniej Górze, sprawdzanie zgodności ich przyjęcia z rejestrami,
 • Przekazywanie otrzymanej korespondencji zgodnej z wykazami przyjęcia do kancelarii Referatu Prezydialnego KMP w Jeleniej Górze,
 • Przekazywanie przesyłek jawnych i niejawnych w zaplombowanych workach konwojentom,
 • Przyjmowanie i wydawanie przesyłek adresowanych do jednostek zewnętrznych na podstawie zawartych umów i porozumień,
 • Nadawanie korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • Sporządzanie dziennych sprawozdań z obrotu przesyłek oraz miesięcznych informacji ilościowo - wartościowych nadanych przesyłek,
 • Stała współpraca z Pocztą Polską w zakresie miesięcznych rozliczeń , co do wysłanej korespondencji,
 • Przygotowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami odebranych przez pocztę specjalną KWP we Wrocławiu dowodów osobistych, celem przekonwojowania ich do Urzędów Miast i Gmin na terenie działania KMP w Jeleniej Górze,
 • Ewidencjonowanie, rejestrowanie wpływającej i wychodzącej korespondencji w elektronicznym dzienniku korespndencyjnym,
 • Rozdzielanie otrzymanej poczty na poszczególne komórki i jednostki organizacyjne KMP w Jeleniej Górze po jej dekretacji przez kierownictwo KMP,
 • Przygotowywanie i ekspediowanie poczty wychodzącej poza jednostkę ,
 • Przekazywanie w postaci elektronicznej danych rejestrowanych w użytkowanych systemach informatycznych - wymiana danych z sądem i prokuraturą.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno - biurowej.
 • Znajomość przepisów Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Znajomość Ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość Zarządzenia nr 93 MSWiA z 17 grudnia 2007 r. w sprawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Policji,
 • Znajomość Ustawy o Policji,
 • Znajomośc Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony matriałów zawierających informacje niejawne,
 • Terminowość,
 • Obowiązkowość,
 • Pozytywne podejście do interesanta,
 • Dyspozycyjność,
 • Umiejętność organizowania pracy własnej,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "ściśle tajne" lub oświadczenie zawierające zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "ściśle tajne" lub oświadczenie zawierające zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne" opatrzone własnoręcznym podpisem
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko..................................(należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci będą informowani telefonicznie, w związku z tym w dokumentach należy podać numer telefonu kontaktowego. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna). Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości na podstawie dokumentów wymienionych w części "Wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty własnoręcznie podpisane. Życiorys/cv, list motywacyjny muszą zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń oraz złożone a nieopatrzone własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Kancelarii Referatu Prezydialnego KMP w Jeleniej Górze. Długość i rodzaj stażu pracy musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

Starszy inspektor

Jelenia Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna