Starszy inspektor
Elbląg
Komenda Miejska Policji w Elblągu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw gospodarki mieszkaniowej
w Zespole do spraw Administracyjno-Gospodarczych Komendy Miejskiej Policji w Elblągu

Warunki pracy

Praca w pomieszczeniach biurowych przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy, czas pracy - 8 godzin, system pracy jednozmianowy, w budynku brak podjazdów i windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw dotyczących gospodarki mieszkaniowej funkcjonariuszy Policji
 • obsługa funkcjonariuszy w celu udzielenia niezbędnych informacji w zakresie ustalenia uprawnień do świadczeń z tytułu remontu i braku lokalu
 • weryfikacja składanych oświadczeń funkcjonariuszy mających na celu przyznanie świadczenia finansowego na dany rok kalendarzowy
 • opracowywanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń z tytułu równoważników za brak i remont lokalu mieszkalnego
 • naliczanie i przygotowywanie listy należności z tytułu równoważników pieniężnych za remont i brak lokalu mieszkalnego przysługujących policjantom
 • prowadzenie gospodarki mieszkaniami będącymi w zarządzie trwałym KWP w Olsztynie, naliczanie opłat z tytułu czynszu
 • sporządzanie wykazów dodatkowych należności z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby dla funkcjonariuszy celem wypłacenia

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019 r. poz. 742)
 • umiejętność pracy na komputerze
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność analityczego myślenia
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o Policji, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie niezbędnym dla danego stanowiska, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość przepisów resortowych MSWiA
 • umiejętność posługiwania się przepisami prawa

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 742)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu - WZÓR OŚWIADCZENIA DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ BIP KMP ELBLĄG W ZAKŁADCE "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)" LUB OSOBIŚCIE W ZESPOLE KADR I SZKOLENIA KMP W ELBLĄGU
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
-oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
-oświadczenia muszą być oznaczone datą oraz podpisane własnoręcznie,
-złożone dokumenty nie będą zwracane,
-w ofercie prosimy o podanie danych kontaktowych, numeru telefonu, adresu do korespondencji,
-kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej (w zakresie wymogów pożądanych określonych w ogłoszeniu), zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji,
-zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Elblągu postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem wydanym przez inny uprawniony podmiot.
TECHNIKI I METODY NABORU:
-weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
-test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
-rozmowa kwalifikacyjna,
-proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2636,75 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. 2018 r. poz. 1559),
-publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego kandydata/kandydatki
-dodatkowe informacje tel. 55 230-17-60

Starszy inspektor

Elbląg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna