Starszy inspektor
Terespol
Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw ewidencji i rejestracji postępowań przygotowawczych i sprawdzających oraz prowadzenia składnicy dowodów rzeczowych
Wydział Kryminalny Komisariatu Policji w Terespolu

Warunki pracy

praca biurowa, praca w pomieszczeniu biurowym na I piętrze, sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, bariery architektoniczne - brak windy w budynku, podjazd dla osób niepełnosprawnych tylko na zewnątrz budynku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) danych źródłowych wytworzonych w Komisariacie Policji w Terespolu w zakresie formularzy rejestracyjnych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych;
 • prowadzenie Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych, postępowań sprawdzających oraz udzielanych pomocy prawnych dla innych jednostek Policji lub uprawionych organów;
 • przygotowywanie wytworzonej dokumentacji przez wydział do przekazania do składnicy akt w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej;
 • prowadzenie rejestru dochodzeń rejestrowych umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy, dochodzeń umorzonych z powodu braku znamion przestępstwa oraz postępowań sprawdzających zakończonych odmową wszczęcia;
 • przygotowywanie do wysłania druków rejestracyjnych wytworzonych w KP Terespolu do Wydziału Kryminalnego KMP w Białej Podlaskiej celem ich rejestracji;
 • prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych KP w Terespolu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Dyspozycyjność
 • Komunikatywność
 • Obsługa urządzeń biurowych
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniająca do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA MIEJSKA POLICJI
  W BIAŁEJ PODLASKIEJ
  21-500 BIAŁA PODLASKA
  PLAC WOJSKA POLSKIEGO 23

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane na przełomie lutego i marca 2019 roku i może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony podmiot.
Oferowane warunki wynagrodzenia - wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.250 zł oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% aż do momentu, aż osiągnie 20%).
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny i CV muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w ogłoszeniu, niepodpisane, niekompletne oraz przesłane po terminie (liczy się data nadania) nie będą brane pod uwagę. Kandydaci, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieniu telefonicznie lub e-mail o terminie kolejnego etapu naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania ofert zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (083) 344 81 97.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Terespol

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna