Starszy inspektor
Wrocław
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi Kancelarii Tajnej
w Wydziale do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

praca biurowa, w pozycji siedzącej powyżej 4 godzin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie, powielanie i wysyłanie dokumentów niejawnych, materiałów niejawnych i nośników niejawnych w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów niejawnych
 • prowadzenie postępowań związanych ze zmianą lub zniesieniem klauzuli tajności, zwolnieniem z zachowania w tajemnicy informacji niejawnej oraz odnotowywanie zmiany/zniesienia klauzuli tajności w urządzeniach ewidencyjnych w celu właściwej realizacji wniosków sądu, prokuratury i jednostek/komórek Policji
 • zapewnienie należytej ochrony materiałom niejawnym, rozliczanie policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów i materiałów niejawnych, w przypadku rozwiązania stosunku służbowego lub stosunku pracy, przeniesienia lub oddelegowania do służby lub pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej albo delegowania do służby lub pracy poza Policja, podpisywanie obiegówek w celu sprawowania właściwego nadzoru nad dokumentami i materiałami niejawnymi
 • realizowanie czynności związanych ze sporządzaniem protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. B oznaczonej symbolem BC oraz archiwizowanie dokumentów niejawnych i jawnych będących na stanie Kancelarii Tajnej w celu przekazania do Archiwum
 • przeprowadzanie szkoleń i instruktaży w ramach doskonalenia zawodowego oraz przestrzegania zasad zachowania w tajemnicy informacji niejawnych w celu eliminowania błędów oraz wdrażania nowych przepisów
 • tworzenie, legislacja, ewidencjonowanie, dystrybucja, powielania, udostępnianie i wydawanie przepisów niejawnych w celu zapewnienia ciągłości związanej z wykonywaniem zadań
 • realizacja zadań związanych z korespondencją jawna i niejawną w celu zapewnienia prawidłowej obsługi interesanta
 • zastępowanie w przypadku czasowej nieobecności pracowników Kancelarii Tajnej w celu zapewnienia ciągłości pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w administracji publicznej
 • właściwa interpretacja przepisów
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • znajomość KK, KPK
 • umiejętność obsługi programów specjalistycznych
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs szkolenia zawodowego organizowany przez KGP oraz ABW
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „ściśle tajne”, zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy w obszarze prowadzenia kancelarii tajnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko..................................(należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie kursu szkolenia zawodowego organizowanego przez KGP oraz ABW
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „ściśle tajne” , zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 3 352,92 zł brutto (mnożnik kwoty bazowej 1,7491) .
O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (071) 340 40 64

Starszy inspektor

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna