Starszy inspektor
Piotrków Trybunalski
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi inwestycji
Oddział IV Administracyjno-Gospodarczy

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie urzędu i placu budowy,
- stanowisko pracy wyposażone w komputer i monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem,
- konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami w budynku oraz na placu budowy,
- budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
- w budynku brak windy osobowej, brak podjazdów oraz odpowiednio dostosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ocena potrzeb w zakresie zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową i przebudową budynku Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz ustalenie kierunków i sposobów ich realizacji, a także planowanie i koordynacja procesu, przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji ujętych w budżecie Archiwum w celu przeprowadzenia inwestycji w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
 • Zlecanie opracowania dokumentacji technicznej, nadzór nad wykonaniem i weryfikacja dokumentacji technicznej, w tym kosztorysowej (sprawdzanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich robót), związanych z rozbudową i przebudową budynku Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim w celu zapewnienia zgodności dokumentacji z założeniami budowy obiektu.
 • Współuczestnictwo w opracowaniu dokumentacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań w ramach ustawy "Prawo zamówień publicznych" w celu wyłonienia inwestora zastępczego a następnie wykonawcy głównego dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową i przebudową budynku Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.
 • Kontrola wydatków pod względem merytorycznym oraz legalności i zgodności z ustawą "Prawo zamówień publicznych" związanych z inwestycją rozbudowy i przebudowy budynku Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim w celu zwiększenia stopnia efektywności wykorzystywanych środków inwestycyjnych.
 • Przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia oraz udział w odbiorach inwestycji wraz z weryfikacją obmiarów związanych z inwestycją rozbudowy i przebudowy budynku Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim w celu prawidłowości i rzetelności postępowań.
 • Sporządzenie sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów w celu dostarczenia aktualnej informacji.
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi zaangażowanymi w proces inwestycji rozbudowy i przebudowy budynku Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, w szczególności z inwestorem zastępczym i wykonawcą w celu zabezpieczenia interesów Archiwum, jako inwestora.
 • Sporządzanie sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów w celu dostarczenia aktualnej informacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne o kierunku budowlanym lub innym pokrewnym-technicznym.
<br>
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy na podobnym stanowisku pracy.
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane.
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: MS Windows, MS Office, poczty elektronicznej.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego doświadczenia przy realizacji inwestycji budowlanych oraz doświadczenie w realizacji wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych.
<br>
 • wykształcenie: wyższe o kierunku budowlanym lub pokrewnym.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Toruńska 4, 97-300 Piotrków Trybunalski z dopiskiem "Oferta pracy" lub osobiście w Sekretariacie.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu w godz. 7.30-15.30 lub za pośrednictwem poczty lub innego operatora w zaklejonej i opisanej kopercie ("Oferta pracy"). Przyjmowane są tylko kserokopie dokumentów. Oferty które wpłyną za pośrednictwem e-mail nie będą rozpatrywane.
Pracownikom oferujemy:
- miesięczne wynagrodzenie 2500,00 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
- „trzynaste” wynagrodzenie,
- pakiet socjalny np. (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, niskooprocentowane pożyczki).
W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełniają następujące warunki:
- zostaną złożone w terminie;
- liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum;
- dokumentacja jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia uwiarygodnione własnoręcznym, czytelnym podpisem i opatrzone datą.
Nabór prowadzony jest w 2 etapach:
1.Weryfikacja formalna złożonych dokumentów.
2.Rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru o czym będą poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydatki/kandydata do dalszych etapów. Oferty odrzucone mogą być odebrane w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru, po tym terminie zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje dotyczące warunków zatrudnienia udzielane będą telefonicznie pod numerem: 44 649 69 71.
Planowany termin zatrudnienia: maj/czerwiec 2019 r.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Piotrków Trybunalski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna