Starszy inspektor
Koszalin
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi klienta w sprawach paszportowych
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze ZUW w Koszalinie

Warunki pracy

• praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym.
• stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
• większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami
• stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku, oświetlenie dzienne i sztuczne
• w budynku brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji
• narzędzia pracy: komputer z monitorem ekranowym, urządzenia biurowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikowanie danych zawartych we wniosku paszportowym z dokumentem tożsamości klienta, rejestrowanie wniosku oraz danych biometrycznych w Paszportowym Systemie Obsługi Obywatela.
 • Przyjmowanie oświadczeń rodziców o wyrażeniu zgody na wydanie paszportu małoletniemu oraz potwierdzanie własnoręczności podpisu rodziców.
 • Wydawanie zrealizowanych paszportów klientom.
 • Rejestrowanie zdarzeń i aktualizowanie Paszportowego Systemu Obsługi Obywatela.
 • Przyjmowanie oświadczeń o utracie paszportów.
 • Archiwizowanie i przekazywanie akt zakończonych spraw do archiwum właściwego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze klienta lub obszarze obsługi prawnej/biurowej lub w administracji publicznej
<br>
<br>
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustaw: o dokumentach paszportowych, o ochronie danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

  z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 73”

  Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 2500 zł

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW w Szczecinie, w zakładce „Praca”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1. selekcja ofert
2. test wiedzy
3. rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem.
Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 43 03 400.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Koszalin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna