Starszy inspektor
Zgierz
Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw gospodarki mandatowej i transportowej
w Zespole Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

Warunki pracy

praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, praca przy oświetleniu sztucznym, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na parterze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań szkodowych w zakresie szkód komunikacyjnych, poinwentaryzacyjnych, wyposażenia osobistego funkcjonariuszy
 • przyjmowanie wniosków i sporządzanie zestawień do wniosków o wypłatę ryczałtu za niewykorzystany przejazd
 • prowadzenie ewidencji mandatów karnych i gotówkowych przy pomocy systemu mandaty.gov.pl
 • sprawozdawczość szkodowa i transportowa oraz ewidencja i gospodarka druków MRD
 • ścisła współpraca z Radcą Prawnym w zakresie informacji dotyczącej egzekucji komorniczych, postanowień sądu
 • sporządzanie list należności finansowych przy pomocy aplikacji SWOP w zakresie posiłków profilaktycznych oraz przejazdu funkcjonariuszy
 • realizacja zadań mobilizacyjno-obronnych w zakresie właściwości zespołu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność interpretowania przepisów
 • obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • umiejętność podejmowania decyzji, organizacji pracy własnej i pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe
 • poświadczenie bezpieczeństwa
 • znajomość przepisów o postępowaniach szkodowych, przepisów o transporcie, Ustawa o Policji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
  ul. Długa 58/60
  95-100 Zgierz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone ( o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2364.93 zł brutto miesięcznie + wysługa lat,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie.

Starszy inspektor

Zgierz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna