Starszy inspektor
Łódź
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw kwaterunkowych
w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej

Warunki pracy

praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, obecność wind w budynku, praca na III piętrze;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do postępowania w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na sprzęt kwaterunkowy, gospodarczy i kulturalno - sportowy, uczestniczenie w pracach komisji przetargowych w celu właściwego zabezpierczenia potrzeb jednostek w sprzęt kwaterunkowy, gospodarczy i kulturalno - sportowy,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej sprzętu kwaterunkowego, gospodarczego, kulturalno - sportowego i techniki biurowej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek garnizonu łódzkiego,
 • opracowywanie kosztorysu dla modernizowanych jednostek w zakresie wyposażenia w sprzęt kwaterunkowy, gospodarczy i kulturalno - oświatowy,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z wybrakowaniem i inwentaryzacją sprzętu kwaterunkowego, gospodarczego i kulturalno - sportowego dla jednostek organizacyjnych KWP.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • wiedza z zakresu ustawy o Policji, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 35957"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- wynagrodzenie: 1,5284 mnożnika kwoty bazowej + wysługa lat tj. 2863,98 zł brutto + wysługa lat,
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl
w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia,
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać
pocztą na adres podany w ogłoszeniu.

Starszy inspektor

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna