Starszy inspektor
Żuromin
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw technicznych
sekcja kwatermistrzowsko-techniczna

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania pracy.
• Praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym w godzinach 7:30-15:30.
• Praca przy monitorze ekranowym wykonywana w pozycji siedzącej/wymuszonej powyżej
4 godzin dziennie, przy sztucznym / naturalnym oświetleniu.
• Z pracą na ww. stanowisku związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką
• Częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami Komendy,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.
Stanowisko zlokalizowane w na terenie Komendy Powiatowej PSP w Żurominie (ul. Warszawska 25)
• Występuje utrudniony (skomplikowany) dostęp do części budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach..
• Narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner i telefon.
• Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
• Praca na pierwszym piętrze, konieczność poruszania się po budynku - brak windy oraz brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej
 • zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg nowoczesnych technik informatycznych
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki
 • wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych
 • systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej
 • realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych
 • utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych
 • nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych
 • obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej
 • prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi
 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 • organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych
 • wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowe ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe informatyka, telekomunikacja, elektronika, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, mechatronika
 • posiadać wiedzę zapewniającą obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy przy stanowiskach pracy wyposażonych w komputery
 • umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, samodzielność, kreatywność, komunikatywność,
 • • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • znajomość ustaw: Prawo Zamówień Publicznych, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi, ogólna znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów dotyczących funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Państwowej Straży Pożarnej, ochrony przeciwpożarowej,
 • znajomość prawa i procedury administracyjnej, znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • umiejętność organizacji pracy, umiejętność analitycznego myślenia

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • zgoda na publikację wyników poszczególnych etapów naboru do służby cywilnej prowadzonego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie na stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń KP PSP w Żurominie
 • Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dobrowolnie wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach złożonych w postępowaniu w sprawie naboru do służby na zasadzie postępowania rekrutacyjnego w Komendzie Powiatowej PSP w Żurominie w związku z ogłoszeniem o naborze do pracy z dnia 10 czerwca 2019 r., przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, przy ul. Warszawskiej 25, w celu przeprowadzeniu naboru do służby cywilnej. Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • https://kppspzuromin.bip.gov.pl/nabor-do-sluzby-pracy/ogloszenie-o-naborze-do-ksc-na-stanowisko-referent-ds-technicznych.html

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.

Proponowane wynagrodzenie brutto na stanowisku mnożnik 1.0 x kwota bazowa (tj. 1873,84 zł) plus wysługa lat, z zastrzeżeniem - nie mniej niż 2.250,00 zł.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku ofert złożonych drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpływu do urzędu).

Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Wymagane dokumenty i oświadczenia”.
W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełnienia wymagań dodatkowych przez kandydatów.

Proces naboru składa się z dwóch etapów:
• weryfikacji ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,
• rozmowy kwalifikacyjnej połączonej ze sprawdzianem umiejętności.

Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Nieprzystąpienie kandydata/kandydatki w wyznaczonym terminie do któregokolwiek z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania

Dokumentacja kandydatów niezakwalifikowanych do służby cywilnej, nieodebrana przez kandydata, zostanie zniszczona po 1 miesiącu od zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje: (0-23) 657-23-98 KP PSP

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu

Starszy inspektor

Żuromin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna