Starszy inspektor
Stary Sącz
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw ocen oddziaływania na środowisko
w Wydziale Spraw Terenowych w Starym Sączu

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, częściowo związana wyjazdami służbowymi,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach,
- praca związana z wyjazdami służbowymi w teren,
- praca w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku pracy nie występują uciążliwe, szkodliwe warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na parterze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływana na środowisko sporządzanych dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, projektów polityk, strategii, planów lub programów,
 • uzgadnianie projektów studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • uzgadnianie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarach parku krajobrazowego, obszarze chronionego krajobrazu i obszarach Natura 2000,
 • przygotowywanie opinii w zakresie ochrony środowiska dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, a także projektów zmian tych dokumentów,
 • przygotowywanie opinii w zakresie ochrony środowiska do projektów polityk, strategii, planów lub programów opracowywanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • przygotowywanie opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku stwierdzenia potrzeby oceny),
 • prowadzenie postępowań prowadzących do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • szacowanie szkód spowodowanych przez bobry.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego lub 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • biegła znajomość obsługi komputera, pakiet MS Office,
 • systematyczność, odpowiedzialność, rzetelność,
 • skuteczna komunikacja,
 • wiedza z zakresu ochrony przyrody,
 • znajomość zagadnień związanych z procedurą ocen oddziaływania na środowisko,
 • znajomość zasad funkcjonowania i ochrony form ochrony przyrody.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe profilowane z zakresu gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, nauk 
<br> przyrodniczych, chemii
<br>
 • umiejętność obsługi programów GIS,
 • dobra organizacja pracy,
 • prawo jazdy kat B.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w wymaganym obszarze).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających umiejętności i kwalifikacje w zakresie obsługi programów GIS.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
  ul. Mogilska 25
  31-542 Kraków
  Sekretariat pok. 912
  lub przesłać na ww. adres z dopiskiem na kopercie - ogłoszenie nr 42928

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Jesteśmy pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przyna-leżność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Informacja o metodach naboru:
- I etap - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- II etap - pisemny test wiedzy w przypadku dużej liczby ofert spełniających wymagania formalne,
- III etap - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy otrzymali najwyższy wynik z testu pisemnego, a w przypadku braku testu pisemnego, ze wszystkimi kandydatami, którzy spełniają warunki formalne.

Wszystkie oświadczenia kandydata/kandydatki powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie w zakładce Praca, jak również zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru.

Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie nr telefonu
oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 446 09 08 lub 12 619 81 52.

Starszy inspektor

Stary Sącz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna