Starszy inspektor
Radom
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw serwisu peryferyjnych urządzeń komputerowych
w Wydziale Łączności i Informatyki

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- delegacje służbowe
- praca w terenie- naprawa sprzętu teleinformatycznego w siedzibach obsługiwanych jednostek organizacyjnych umiejscowionych na terenie garnizonu mazowieckiego.
•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne;
-praca w bezpośrednim sąsiedztwie sprzętu komputerowego;
-praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
-wymuszona pozycja ciała;
-praca przy urządzeniach pod napięciem 230 V

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Naprawianie i konserwowanie peryferyjnych sprzętów komputerowch (drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, klawiatury, itp) oraz terminale znakowe eksploatowane w garnizonie mazowieckim
 • Instalowanie w miejscu przeznaczenia nowych urządzeń peryferyjnych
 • Przygotowywanie specyfikacji technicznej dotyczącej peryferyjnego sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do przetargów oraz ocenianie ofert złożonych do przetargów
 • Wymienianie materiałów eksploatacyjnych w peryferyjnym sprzęcie komputerowym (tonery, atramenty itp.)
 • Sporządzanie bieżących i okresowych sprawozdań oraz zestawień dotyczących peryferyjnego sprzętu komputerowego
 • Prowadzenie pomocniczej dokumentacji ewidencyjnej oraz dokumentacji technicznej dot. przeprowadzonych instalacji, napraw oraz konserwacji sprzętu
 • Nadzorowanie przepływu dokumentacji ewidencyjnej pomiędzy magazynem a końcowym użytkownikiem sprzętu (materiałów eksploatacyjnych)
 • Współpracowanie z serwisami zewnętrznymi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w dziedzinie telekomunikacji lub teletechniki (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Umiejętność posługiwania się elektroniczną aparaturą pomiarową
 • Znajomość budowy i zasad działania peryferyjnych urządzeń komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność i komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność konfigurowania peryferyjnych urządzeń komputerowych
 • Praktyczna znajomość obsługi komputera ( w tym programów MS Office)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie zakresów czynności w przypadku gdy z przedłożonych dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Mazowieckiej Policji - KWP zs. w Radomiu)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-20-04, /048/ 345-28-18

Starszy inspektor

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna