Starszy inspektor
Kłodzko
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw finansów
w Sekcji Finansów

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu.
Z pracą na ww. stanowisku związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką. Współpraca z innymi instytucjami,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner,
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- brak windy,
- nie występują szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Komendzie Powiatowej.
 • sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym oraz dokonywanie potrąceń zgodnie z przepisami.
 • opracowywanie okresowych sprawozdań z wykonania planów finansowych w celu zapewnienia zgodnego z przepisami wydatkowanie środków finansowych.
 • dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków w celu zapewnienia właściwej obsługi finansowej Komendy.
 • kontrola prawidłowości i terminowości rozliczeń i zobowiązań jednostki w celu zapewnienia właściwej obsługi finansowej Komendy.
 • prowadzenie ewidencji otrzymywanych dowodów rachunkowo-księgowych oraz czuwanie nad merytorycznym ich sprawdzaniem przez właściwe komórki organizacyjne Komendy w celu zapewnienia właściwej obsługi finansowej Komendy
 • prowadzenie tematycznego rejestru aktów prawnych w zakresie merytorycznej działalności komórki organizacyjnej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Komendzie Powiatowej
 • prowadzenie ewidencji zawartych umów oraz kontrola realizacji tych umów pod względem finansowym
 • badanie i kontrola operacji z punktu widzenia gospodarności w celu zaopiniowania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku
 • sporządzanie wszystkich płatności przelewowych;
 • prowadzenie tematycznego rejestru aktów prawnych w zakresie merytorycznej działalności komórki organizacyjnej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Komendzie Powiatowej
 • prowadzenie ewidencji zawartych umów oraz kontrola realizacji tych umów pod względem finansowym
 • wykonywanie wszystkich czynności określonych w zakresie czynności osoby zastępowanej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Komendanta Powiatowego lub bezpośredniego przełożonego
 • sporządzanie list płac oraz prowadzenie rozrachunków z pracownikami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • komunikatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • biegła obsługa komputera
 • znajomość przepisów prawnych wymaganych na zajmowanym stanowisku
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku
 • odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • bardzo dobra znajomość programów Word, Excel
 • znajomość komputerowych systemów finansowych tj. Symfonia lub Fortech -FK
 • znajomość programu Aplikuj,
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • znajomość przepisów ubezpieczeń ZUS
 • znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz innych dotyczących świadczeń pracowniczych strażaków
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o urzędnikach państwowych
 • dyspozycyjność
 • dokładna znajomość pozostałych przepisów prawnych, aktów normatywnych, rozkazów, decyzji i instrukcji obowiązujących z zakresu wykonywanych zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat.B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Oferty należy przesłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Oferta pracy w służbie cywilnej na zastępowanie”.

Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku a nie data stempla pocztowego).
Oferty należy przesłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy w służbie cywilnej na zastępstwo”. Dokumenty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku a nie data stempla pocztowego).

Nabór będzie przeprowadzony w trzech etapach:
1. weryfikacja dokumentów: sprawdzenie kompletności złożonych przez kandydatkę /kandydata ofert oraz spełnienia wszystkich niezbędnych wymogów, i wykluczenie z dalszej procedury kwalifikacyjnej ofert niekompletnych i niespełniających określonych wymogów niezbędnych.
2. sprawdzian wiedzy: test jednokrotnego wyboru składający z 20 pytań merytorycznych z zakresu znajomości problematyki i aktów prawnych, (max. liczba punktów do uzyskania - 20 pkt.), czas trwania 20 minut. Wymogiem niezbędnym do dopuszczenia do III etapu naboru jest uzyskanie, co najmniej 10 punktów w II etapie.
3. rozmowa kwalifikacyjna.

Nieprzystąpienie kandydata/kandydatki w wyznaczonym terminie do któregokolwiek z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (+48) 74 86 57 211.

Przewidywane wynagrodzenie brutto – wynikające z iloczynu kwoty bazowej i mnożnika 1.340 (2.569,47 zł) + dodatku za staż pracy

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Starszy inspektor

Kłodzko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna