Starszy inspektor
Ełk
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw zabytków nieruchomych w zakresie zabytkowej zieleni
Delegatura w Ełku

Warunki pracy

- praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu;
- narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie);
- wyjazdy służbowe związane z udziałem w inspekcjach i kontrolach obiektów zabytkowych, zmienne warunki atmosferyczne pracy w terenie;
- ograniczona możliwość poruszania się po budynku – brak wind, drzwi o odpowiedniej szerokości;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w odniesieniu do zabytków nieruchomych w zakresie zabytkowej zieleni
 • przygotowywanie projektów zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenie i wykonanie prac konserwatorskich oraz zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku w zakresie zabytkowej zieleni
 • prowadzenie spraw przeniesienia w odpowiednie miejsca pamiątek o wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej z terenu cmentarza oraz w sprawach dotyczących ochrony krajobrazu kulturowego, w szczególności ustanowienia obszarów ochrony konserwatorskiej rezerwatów i parków kulturowych
 • prowadzenie spraw usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
 • uczestniczenie w kontroli przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami przez właścicieli lub posiadaczy obiektu zabytkowego w zakresie zabytkowej zieleni
 • prowadzenie terenowych inspekcji zabytków nieruchomych dot. stanu zachowania, sposobu użytkowania, stanu prawno – własnościowego obiektów, zgłaszanie Kierownikowi Delegatury wniosków w związku z inspekcjami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w zakresie: architektura krajobrazu, leśnictwo, ochrona środowiska
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy o opłacie skarbowej
 • znajomość rozporządzeń i innych aktów wykonawczych do wymienionych ustaw
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka niemieckiego/angielskiego na poziomie podstawowym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
  ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn.(Sekretariat)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
-Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
-Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie
w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń, listu motywacyjnego i życiorysu/CV
zawierających własnoręczny podpis aplikanta.
-Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe,
a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych.
- Lista osób spełniająca wymogi formalne zostanie udostępniona w siedzibie Urzędu oraz w BIP Urzędu na stronie internetowej www.bip.wuoz.olsztyn.pl.
- Oferty niekompletne oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.
- Kandydaci/ kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie jego przeprowadzenia.
- Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone podlegają komisyjnemu zniszczeniu w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- ogłoszenie z dopiskiem „ogłoszenie na (właściwe dla danego ogłoszenia)” w liście motywacyjnym.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (89) 521-85-32.


Starszy inspektor

Ełk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna