Starszy inspektor
Kłodzko
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw kancelaryjno-biurowych
Zespół ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób w Wydziale Kryminalnym

Warunki pracy

- Wejście do budynku bez barier architektonicznych,
- pomieszczenie służbowe zlokalizowane na parterze, odpowiednio dostosowana toaleta dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.
- praca biurowa
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi dokumentację w teczkach poszukiwań procesowych w celu zapewnienia właściwego przechowywania i obiegu dokumentacji.
 • Prowadzi bieżącą korespondencję z autorami podstaw poszukiwań w celu przekazania aktualnej informacji o osobie poszukiwanej.
 • Archiwizuje i przekazuje zakończoną dokumentację i materiały operacyjne na zasadach określonych w przepisach resortowych.
 • Rejestruje poszukiwania w policyjnych bazach danych, w celu aktualizacji bazy osób zaginionych i poszukiwanych.
 • Dokonuje sprawdzeń osób w policyjnych systemach informatycznych w celu udzielenia informacji procesowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość pracy na komputerze i aplikacji komputerowych, umiejetność analitycznego myślenia , systematyczność i dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy z dokumentami niejawnymi
 • uprawnienia do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • świadectwo pracy bądź zaświadczenie obecnego pracodawcy w przypadku kandydatów/ kandydatek pracujących
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenie bezpieczeństwa uprawniajacego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne"

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
  57-300 Kłodzko, PL.Chopina 2
  biuro podawcze pok.04 A

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Proponujemy wynagrodzenie miesięczne określone mnożnikiem kwoty bazowej w wysokości 1,3769 , co stanowić będzie kwotę 2.580, 09 brutto . Płacimy dodatki stażowe uzależnione od stażu pracy , premie kwartalne oraz nagrody jubileuszowe i nagrody roczne tzw.13-tki
Zatrudnienie na czas zastępstwa, planowany termin do 31.07.2019 r.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.
Zachęcamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone
w ogłoszeniu.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji (telefonicznie bądź e- mailem.)
UWAGA: LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.
Techniki i metody naboru: weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych, analiza ofert spełniających wymagania formalne, rozmowa kwalifikacyjna.

Starszy inspektor

Kłodzko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna