Starszy inspektor
Katowice
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Regionalny Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw szkód w środowisku
w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, częściowo związana z wyjazdami w teren;
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h dziennie;
• stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na III piętrze z dostępem do światła dziennego;
• obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
• kontakt z klientem zewnętrznym;
• budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku i ich analiza pod kątem zasadności. W przypadku gdy zgłoszenie jest nieuzasadnione przygotowanie projektu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, natomiast gdy zgłoszenie jest uzasadnione prowadzenie procedury administracyjnej poprzez wszczęcie postępowania, zebranie materiału dowodowego, oględziny, i w przypadku, gdy podmiot korzystający ze środowiska odpowiedzialny za wystąpienie zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody nie podejmie działań zapobiegawczych lub naprawczych, przygotowanie projektu decyzji o nałożeniu na ten podmiot obowiązek przeprowadzenia tych działań;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych uzgadniających z podmiotami korzystającymi ze środowiska warunki przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych (w przypadku szkód w środowisku po 30 kwietnia 2007r.) oraz projektów decyzji ustalających plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi w odniesieniu do szkód w środowisku w powierzchni ziemi powstałych przed 30 kwietnia 2007 r.;
 • prowadzenie postępowań dotyczących wpisu o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, a także postępowań dotyczących nałożenia obowiązku wykonania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi;
 • prowadzenie postępowań dotyczących podejmowania przez organ działań zapobiegawczych lub naprawczych;
 • udział w postępowaniach dotyczących nakazu usunięcia odpadów składowanych lub magazynowanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych w odniesieniu do terenów zamkniętych oraz nieruchomości, którymi gmina włada jako władający powierzchnią ziemi, a niebędących w posiadaniu innego podmiotu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie o profilu związanym z ochroną środowiska;
 • znajomość ustaw: o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie; Prawo ochrony środowiska; o odpadach; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; Kodeks postępowania administracyjnego;
 • właściowa organizacja pracy własnej;
 • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • obsługa komputera (środowisko Windows);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska;
 • wykształcenie: wyższe na kierunku: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, chemia, geografia, geologia, hydrogeologia;
 • prawo jazdy kat. B;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawo jazdy kat. B;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen
Oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Planowane techniki i metody naboru:
Etap I – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy,
Etap III – rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefoniczne lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail.
Oferty można odbierać w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.697,13 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32)42-06-829.

Starszy inspektor

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna