Starszy inspektor
Sopot
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw koordynowania szkoleń, koordynacji realizacji pomocy prawnych, prowadzenia spraw kadrowych, prowadzenia ewidencji.
w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
- praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
- stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
- podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,
- na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie naciskami grup przestępczych,
- zagrożenie korupcją,
- stres związany z permanentną obsługą klientów zewnętrznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie baz danych w aplikacjach excel, acces i innych bazodanowych na potrzeby prowadzonych w wydziale postępowań przygotowawczych oraz ich analiza i modyfikowanie,
 • koordynowanie szkoleń funkcjonariuszy wydziału oraz opiniowanie kandydatów z innych jednostek garnizonu pomorskiego,
 • przygotowywanie i rozsyłanie pomocy prawnych zgodnie z prowadzonymi bazami danych a także koordynacja terminowości uzyskiwania zwrotnych informacji,
 • prowadzenie spraw kadrowych Wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość zagadnień dot. Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego oraz resortowych przepisów prawnych,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej, rzetelność, dokładność,
 • samokształcenie, podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, asertywność, umiejętność argumentowania,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy,
 • znajomość struktur organizacyjnych Prokuratur, Sądów, KWP w Gdańsku.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • dokument potwierdzający posiadanie prawa jazdy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80-819 Gdańsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie: ok. 2 245 zł brutto plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i
stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!!!
Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.
W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności.
Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w KWP
w Gdańsku, w recepcji lub przesyłać listownie .
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczenie ich
na innych portalach internetowych.
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na
portalach: nabory.kprm.gov.pl, bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!!!
Do złożonych dokumentów w języku obcym powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel., (058) 321-51-53, (058) 321-53-27.

Starszy inspektor

Sopot

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna