Starszy inspektor
Wrocław
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw serwisu komputerowego
w Wydziale Teleinformatyki

Warunki pracy

- zadania realizowane w warunkach pracy biurowej, w systemie pracy dziennej wynoszącej osiem godzin, przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie technicznego funkcjonowania urządzeń komputerowych działających w jednostkach Policji garnizonu dolnośląskiego
 • zapewnienie obsługi serwisowej celem podtrzymania sprawnego funkcjonowania urządzeń i systemów teleinformatycznych Policji
 • udzielania wsparcia jednostkom terenowym w zakresie technicznej obsługi urządzeń i systemów teleinformatycznych
 • wdrażanie i prowadzenie obsługi eksploatacyjnej systemów informatycznych opracowanych centralnie i lokalnie
 • realizowanie celów określanych przez Biuro Łączności i Informatyki KGP, strategii i polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych w KWP celem poprawnej realizacji postawionych założeń
 • monitorowanie procedur bezpieczeństwa oraz zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo sieci komputerowej i systemów informatycznych celem ich eliminowania
 • wykonywanie zadań administratora technicznego lokalnych i centralnych systemów teleinformatycznych
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego w zakresie sprzętu komputerowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne: elektronik, informatyk, elektryk, automatyk
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w serwisowaniu sprzętu komputerowego lub elektronicznego
 • biegła znajomość sprzętu informatycznego i zasad serwisowania, systemów operacyjnych i zagadnień sieciowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne: elektronik, informatyk, elektryk, automatyk, robotyk, mechatronik
 • prawo jazdy kat. B
 • posiadanie certyfikatów potwierdzających posiadane umiejętności z zakresu technologii informatycznych
 • doświadczenie: znajomość sprzętu informatycznego i zasad serwisowania, systemów operacyjnych i zagadnień sieciowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie certyfikatów potwierdzających posiadane umiejętności z zakresu technologii informatycznych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko... .(należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Wydział Kadr ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław lub składać osobiście-za potwierdzeniem odbioru-w siedzibie KWP we Wrocławiu–wejście od ul. Podwale 31-33 od poniedziałku do piątku między g.8.00 a 15.00

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,55 (co stanowi kwotę
2 904,45 zł brutto)
O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (071) 340 40 64.


Starszy inspektor

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna