Starszy inspektor
Legnica
Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi administracyjnej
w Oddziale w Legnicy

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin,
- praca administracyjno-biurowa,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- wejście do budynku bez barier architektonicznych.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie zasobami lokalowymi w zakresie bezpieczeństwa mienia, utrzymania czystości w pomieszczeniach i na zewnątrz budynku oraz konserwacji i napraw
 • Nadzór nad prowadzeniem remontów, inwestycji i zaopatrzenia
 • Prowadzenie obsługi transportowej związanej z bieżącą pracą Oddziału oraz prowadzenie stosownej dokumentacji
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, pełnej dokumentacji technicznej budynku

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Łatwość komunikacji
 • Wysoki poziom kultury osobistej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefoniczne lub e-mailem o kolejnych etapach naboru. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.
Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu,
w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (74) 88 69 217.

Starszy inspektor

Legnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna