Starszy inspektor
Opole
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw kadr
w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Kadr i Płac

Warunki pracy

Kontakty kilka razy w tygodniu z klientami zewnętrznymi, byłymi pracownikami, kandydatami do pracy.
Kontakty kilka razy w roku z Szefem Służby Cywilnej, Departamentem Służby Cywilnej . Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (kandydaci do pracy, byli pracownicy OUW).
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw kadrowych związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy .
 • Organizowanie naborów i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu rekrutacji .
 • Zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych pracowników.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i absencji pracowników .
 • Ustalanie uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych oraz innych świadczeń .
 • Czynny udział w sporządzaniu kwartalnych i rocznych sprawozdań dotyczących zatrudnienia, ruchu kadrowego .
 • Nadzorowanie procesu oceniania członków korpusu służby cywilnej oraz opisywania stanowisk pracy .
 • Pełnienie zastępstw pracowników komórki, w tym w zakresie prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych .

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze kadrowej
 • Znajomość ustaw: - kodeks pracy, - o służbie cywilnej, - o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, - o pracownikach urzędów państwowych, - o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, - Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.
 • Znajomość: - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej (Dz.U. 2015 poz. 1144) - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej (Dz.U. 2016 poz. 470).
 • Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Dobra organizacja pracy własnej. Umiejętność analitycznego myślenia. Odporność na stres, asertywność. Rzetelność, skrupulatność i terminowość. Dyskrecja. Samodzielność i inicjatywa. Umiejętność rozwiązywania problemów. Umiejętność pracy w zespole. Umiejętność pracy pod presją czasu. Obsługa pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe o kierunku: prawo, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja, zarządzanie, psychologia, socjologia.
 • Kurs kadrowy
 • Znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 665 .

Starszy inspektor

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna