Starszy inspektor
Międzychód
Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi informatyczno-łącznościowej
Wydział Kryminalny

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa przy komputerze,
- 8 godzinna,
- jednozmianowa,
- w siedzibie urzędu na I piętrze,
- stanowisko pracy wyposażone w podstawowy sprzęt biurowy - komputery, drukarki, skaner,
- w pomieszczeniu znajduje się klimatyzacja ,
- oświetlenie naturalne oraz sztuczne,
- wejście główne do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową tylko na obszarze parteru, brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemu informatycznego Komendy. Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i sieci.
 • Administrowanie stanowisk dostępowych, administrowanie Policyjną Siecią Transmisji Danych.
 • Sprawdzanie danych personalnych osób w systemie. Sprawdzanie i wprowadzanie kart rejestracyjnych i informacyjnych do systemu KSIP (Krajowy System Informacyjny Policji).
 • Rejestrowanie w systemie KSIP przestępstw kryminalnych oraz osób ukaranych za przestępstwa kryminalne.
 • Wprowadzanie zapytań do KCIK (Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych, wprowadzanie danych do SWD (System Wspomagania Dowodzenia).
 • Sporządzanie zestawień danych statystycznych dotyczących wskaźników i mierników KGP i KWP.
 • Prowadzenie rejestrów śledztw i dochodzeń, wykazów druków statystycznych, ewidencji wydruków zdarzeń statystycznych na terenie działania Komendy.
 • Wrowadzanie postępowań do ERCDŚ (Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo-Śledczych).
 • Prowadzenie ewidencji uprawnień nadanym użytkownikom, zarządzanie hasłami dostępu oraz instalowanie kont użytkownikom systemów informatycznych.
 • Wystawianie wniosków o nadanie uprawnień i upoważnień, prowadzenie ewidencji przyznanych upoważnień i uprawnień do SWOP (System Wspomagania Obsługi Policji).
 • Rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników związanych z trudnościami z zalogowaniem się w systemie, nietypowym lub niepoprawnym działaniem aplikacji, brakiem wiedzy posiadanej przez użytkowników na temat działania systemu lub aplikacji, nietypowym lub niepoprawnym działaniem sprzętu informatycznego i łącznościowego.
 • Instalacja sprzętu, oprogramowania, programów antywirusowych, przeprowadzanie podstawowych napraw i konserwacji sprzętu informatycznego i łącznościowego w Komendzie.
 • Szkolenie w podstawowym zakresie użytkowników z Komedy, w tym szkolenie nowych użytkowników w zakresie posługiwania się terminalem, kontem, poszczególnymi aplikacjami, szkolenie użytkowników w przypadku wdrażania nowych aplikacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • - komunikatywność,
 • odpowiedzialność, rzetelność i terminowość,
 • wiedza informatyczna
 • znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych - wiedza w zakresie przepisów resortowych i ogólnopaństwowych, znajomość przepisów Kodeksu pracy, Ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o Policji (umiejętność ich wyszukiwania i zastosowania)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku informatycznym
 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • samodzielność w wyszukiwaniu i zdobywaniu informacji,
 • umiejętności analityczne
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Ściśle Tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 - ze zm.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania biurze - Kadry KPP w Międzychód)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- wynagrodzenie wg mnożnika kwoty bazowej 1,3479 (2.583,84 zł brutto + dodatek za wysługę lat),
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 748 8325 oraz 95 748 8210,
- w liście motywacyjnym należy powołać się na nr ogłoszenia,
- zakwalifikowani kandydaci zaproszeni zostaną do siedziby komendy w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym,
- metody / techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,
- wynik postępowania zostanie umieszczony na stronie BIP KPP w Międzychodzie pod numerem ogłoszenia.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Międzychód

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna