Starszy inspektor
Drawsko Pomorskie
Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
w Zespole Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej.
Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim przy ul. Obrońców Westerplatte 3 w Drawsku Pomorskim. Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku, w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy - naturalne i sztuczne. Budynek wyposażony jest w schodołaz umożliwiający niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich wjazd do budynku, jednakże I piętro budynku i pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Doskonalenie struktury organizacyjnej komendy, w tym: sporządzanie projektów wniosków organizacyjnych, opracowywanie rozkazów organizacyjnych, opracowywanie i aktualizowanie regulaminu jednostki.
 • Prowadzenie dokumentacji osobowej funkcjonariuszy Policji.
 • Sporządzanie decyzji i rozkazów personalnych, wniosków o mianowanie na wyższy stopień służbowy, odznaczenia państwowe i odznaki resortowe, itp.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących spraw osobowych policjantów.
 • Sporządzanie comiesięcznych meldunków o stanie zatrudnienia policjantów i pracowników cywilnych.
 • Prowadzenie książki etatowej funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz jej bieżące aktualizowanie.
 • Realizowanie zadań z zakresu przygotowań obronnych jednostki Policji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • bardzo dobra znajomość ustawy o Policji, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 6) oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim
  ul. Obrońców Westerplatte 3
  78-500 Drawsko Pomorskie
  z dopiskiem: "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 1/2018"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Proponowane wynagrodzenie: 2.682,00 zł. (brutto)
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Drawsku Pomorskim przed upływem tego terminu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
94 36 30 582

Starszy inspektor

Drawsko Pomorskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna