Starszy inspektor
Wrocław
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw Kancelarii Tajnej KMP we Wrocławiu
w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu

Warunki pracy

Stanowisko pracy znajduje się na czwartym piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33. Praca wykonywana będzie w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. W budynku znajduje się winda przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak podjazdów i toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie , ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, przekazywanie i wysyłanie materiałów niejawnych celem zapewnienia właściwego i terminowego obiegu materiałów.
 • Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych celem dokumentowania i nadzorowania postępowania z materiałami niejawnymi oraz stanu materiałów niejawnych znajdujących się w Kancelarii Tajnej.
 • Przekazywanie lub udostępnianie za pokwitowaniem dokumentów niejawnych do właściwych jednostek i komórek organizacyjnych lub dla pracowników a także egzekwowanie ich zwrotu celem zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów.
 • Odnotowywanie na dokumentach zawierających informacje niejawne oraz w urządzeniach ewidencyjnych zmian lub zniesień klauzuli tajności celem zapewnienia odpowiedniej ochrony tych dokumentów.
 • Rozliczanie policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku rozwiązania stosunku służbowego lub stosunku pracy, przeniesienia lub delegowania do służby lub pracy w innej jednostce, komórce organizacyjnej celem zapewnienia właściwego postępowania z dokumentami niejawnymi.
 • Rozliczanie zaewidencjonowanych dokumentów w prowadzonych dziennikach ewidencyjnych celem przygotowania dokumentów i materiałów do inwentaryzacji.
 • Gromadzenie, aktualizowanie, udostępnianie i wydawanie niejawnych aktów prawnych celem zapewnienia dostępu do obowiązujących przepisów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w pionie ochrony
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne"
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych i przepisów wykonawczych
 • umiejętność właściwej interpretacji przepisów
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność
 • łatwość komunikacji
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w kancelarii tajnej
 • wykształcenie: wyższe
 • przeszkolenie w zakresie pracy w kancelarii tajnej
 • uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Ściśle Tajne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
  Wydział Kadr Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33
  50-040 Wrocław lub składać osobiście (za potwierdzeniem odbioru) w siedzibie KMP we Wrocławiu - ul. Podwale 31-33 od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do godz. 15:00.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Mile widziane zgłoszenia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub mailowo. Aplikacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kryteria zamieszczone w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy. Przewidywane uposażenie na wyżej wymienionym stanowisku pracy wynosi 2875,41 zł brutto miesięcznie (mnożnik 1,5000) oraz dodatek za wysługę lat uzależniony od stażu pracy od 5% do 20% uposażenia zasadniczego.

Starszy inspektor

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna