Starszy inspektor
Łódź
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw licencji
w Wydziale Postępowań Administracyjnych

Warunki pracy

praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, obsługa urządzeń biurowych, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na parterze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie sprawnej obsługi obywateli zgłaszających się do WPA KWP w Łodzi w sprawach licencji,
 • dokonywanie sprawdzeń w systemach informatycznych KSIP do postępowania administracyjnego w celu aktualizacji orzeczeń lekarskich i opinii pracowników ochrony,
 • prowadzenie postępowań w celu cofnięcia lub wygaśnięcia uprawnień z powodu braku zatrudnienia lub badań,
 • przygotowywanie dokumentacji w zakresie prawidłowego przebiegu egzaminu na pracownika ochrony,
 • pomoc w prawidłowym przebiegu egzaminu na pracownika ochrony,
 • współpraca w zakresie wymiany informacji w sprawach licencji w ramach pomocy prawnej na rzecz innych jednostek Policji w całym kraju,
 • aktualizowanie aplikacji ,, BROŃ I LICENCJE" w zakresie realizowanych postępowań administracyjnych,
 • prowadzenie rejestrów, wykazów, ksiąg i innej dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość KPA,
 • obsługa komputera,
 • znajomość pracy kancelaryjnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z uczestnikami prowadzonych postępowań,
 • organizacja pracy własnej
 • umiejętność : rozwiązywania problemów, szybkiego działania, uczenia się, interpretacji przepisów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • wykształcenie: wyższe prawo, administracja
 • stosowanie KPA w praktyce,
 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych,
 • asertywność, terminowość, umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- wynagrodzenie: 1,4878 mnożnik kwoty bazowej tj. 2852,02 zł brutto + wysługa lat,
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego

Starszy inspektor

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna