Starszy ekspert skarbowy
Kraków
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy ekspert skarbowy do spraw prowadzenia postępowań podatkowych w zakresie podatków majątkowych i sektorowych
Dział Podatków Majątkowych i Sektorowych w Urzędzie Skarbowym Kraków-Stare Miasto

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,
- obsługa innych urządzeń biurowych,
- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,
- w budynku znajduje się winda oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań podatkowych, w sprawach: określania wysokości zobowiązania podatkowego oraz wysokości odsetek za zwłokę, ustalanie zobowiązań podatkowych, orzekanie w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobiązania podatkowe, nadpłaty.
 • Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.
 • Orzekanie w zakresie kar porządkowych w celu zdyscyplinowania uczestników postępowania w dbałości o to,aby postępowanie to przebiegało sprawnie i kończyło się konkretnym roztrzygnięciem w przewidzianym prawem terminie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w danym obszarze lub powyżej 4 lat w administracji
 • znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań wymienionych w ogłoszeniu o naborze,
 • konieczna jest asertywność oraz umiejętność przekonywania ; może być wymagana umiejętność konsultacji kwestii drażliwych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w danym obszarze lub co najmniej 1 rok w zarządzaniu projektami
 • wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub z zakresu organizacji i zarządzania
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych ( edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji )
 • umiejętność czytania i analizy przepisów prawnych
 • umiejętność redagowania pism

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2186) lub współpracy z tymi organami - obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423 lub jest do pobrania na stronie internetowej: http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie w zakładce Ogłoszenia - Nabór - Wzory oświadczeń
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających umiejetność obsługi aplikacji biurowych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  osobiście/ w formie elektronicznej (ePUAP)/ za pośrednictwem operatora usług pocztowych wysłać na adres:
  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
  ul. Wiślna 7
  31-007 Kraków

  z dopiskiem na kopercie " Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto - nr ogłoszenia " 39106 " .

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty składa się za pośrednictwem operatora usług pocztowych lub osobiście: dziennik podawczy lub w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia i nazwę urzędu.
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym niekompletne lub wysłane po terminie, nie będą rozpatrywane.
Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o dacie postępowania selekcyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych adresów e-mail i numerów telefonów). Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego brutto: minimum 3000 zł.
Do składania dokumentów zapraszamy osoby niepełnosprawne ( z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy). Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty będą niszczone po zakończeniu naboru, z uwzględnieniem art. 33 ustawy o służbie cywilnej.
Oferta dostępna jest m.in. na stronie internetowej:
http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7, w siedzibie Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto.
Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Kadr- tel. 12 25 57 372.

Starszy ekspert skarbowy

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna