Ikona koszyka ofert
Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

ikona Dodano:26.01.2023
ikona Umowa o pracę
ikona Pełny etat
ikona Stacjonarna
ikona 5800 - 6000 zł / miesiąc
Aplikuj

Prezes Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa

zgodnie z art. 9.3.  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (tj.: Dz. U. z 2018 r.,  poz. 708 ze zm.).

 Na stanowisko: specjalisty w zakresie psychologii

 • 2 etaty na czas określony (docelowo na czas nieokreślony)
 • 2 etaty na czas określony w celu zastępstwa nieobecnych pracowników

specjalista w zakresie psychologii
Warszawa
K-2/2023

Wymagane kwalifikacje na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwa innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 • ukończone wyższe studia z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub ukończone zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letniej praktyki klinicznej;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 •  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii,
 • życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających: co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej,
 • oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,*
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,*
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii*.
*druki oświadczeń dostępne są na stronie internetowej sądu www.warszawapraga.so.gov.pl w zakładce działalność sądu/oferty pracy/wzory oświadczeń/oświadczenie dla kandydatów na stanowiska w OZSS

W/w dokumenty należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do Sądu) wraz z oznaczeniem konkursu (K-2/23) do dnia 3 lutego 2023 roku na adres: Oddział Kadr Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa bądź złożyć osobiście w zamkniętych kopertach na Biurze Podawczym w siedzibie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Ponadto informujemy, że pracownicy Oddziału Kadr przyjmujący dokumenty aplikacyjne kandydatów nie weryfikują ich kompletności i poprawności. Zgłoszenia przesłane drogą teleinformatyczną nie będą honorowane.

Zakres zadań na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii określa art. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2018r., poz.708 ze zm.).


W ramach zatrudnienia oferujemy:
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • stabilność zatrudnienia dla najlepszych.
Siedziba Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów mieści się przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie.

Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów:

I etap –  wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – praca pisemna stanowiąca rozwiązanie na jeden spośród dwóch zagadnień
do wyboru;

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Kryteria oceny poszczególnych etapów konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (tj.:Dz.U. z 2016 r. poz. 367):  

I etap –  czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust. 1
w/w Rozporządzenia oraz czy zostało złożone w terminie a także czy kandydat spełnia wymagania określone w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów;

II etap – praca pisemna ma na celu ocenę u kandydata: 1) znajomości zagadnień psychologii, w tym znajomości procedur badań oraz zasad etyki zawodowej, odpowiednio do stanowiska, na które jest przeprowadzany konkurs; 2) znajomości i umiejętności stosowania standardów metodologii opiniowania przez specjalistów; 3) znajomości
i umiejętności stosowania przepisów regulujących organizację i funkcjonowanie opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów oraz sporządzanie opinii przez opiniodawczy zespół sądowych specjalistów; 4) umiejętności zapewnienia zgodności zakresu opinii z postanowieniem organu zlecającego opinię; 5) umiejętności formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej i logiki wywodu;

III etap – umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji oraz poprawnego formułowania wniosków w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku specjalisty
w zakresie psychologii.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu oraz tablicy informacyjnej Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia II etapu konkursu.

Pozostałe  informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko specjalisty będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość przed rozpoczęciem II i III etapu konkursu. Informujemy, iż oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będzie można odebrać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie,
ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa, IV Piętro, pokój nr 4045, w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr tut. Sądu pod nr tel. (22) 417-74-15.

Aplikuj

Klauzula informacyjna więcej
specjalista w zakresie psychologii
ikonaWarszawa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie