Specjalista
Warszawa
Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw pracowniczych oraz rozliczania czasu pracy
w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Dyrektora Generalnego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa przy komputerze. Stres związany z obsługą klientów wewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: VI piętro,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, analizowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników MAP, w tym monitorowanie i analizowanie wykorzystania godzin nadliczbowych pracowników MAP
 • Weryfikowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy w ministerstwie
 • Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań dotyczących stanu zatrudnienia w Ministerstwie
 • Przygotowywanie analiz, raportów i zestawień oraz proponowanie rozwiązań w zakresie kształtowania struktury zatrudnienia i polityki wynagradzania oraz nagradzania pracowników MAP
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie, wnioski o udzielenie informacji publicznej
 • Branie udziału w formułowaniu priorytetów, tworzeniu, wdrażaniu, ewaluacji i monitorowaniu Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w zakresie obsługi kadrowej oraz związanej z rozliczaniem czasu pracy
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i funkcjonowania służby cywilnej oraz prawa pracy
 • Umiejętność rozliczania czasu pracy
 • Znajomość przepisów dotyczących pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej
 • Znajomość zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
 • Znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość zagadnień dotyczących budżetu zadaniowego
 • Znajomość obsługi programu Płatnik
 • Biegła obsługa arkusza kalkulacyjnego
 • Umiejętność obsługi edytora tekstu
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Ukończone szkolenie z zakresu: prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu: prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Kopia dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Aktywów Państwowych
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „BDG-21”

  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: Aplikuj
  Dokumenty można również przesłać lub składać w kancelarii MAP, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Prosimy o przesyłanie odręcznie podpisanych i opatrzonych datą wymaganych oświadczeń, wypełnionych zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie MAP: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/pracuj-z-nami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 695-88-51 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: Aplikuj
Specjalista
Warszawa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna