Specjalista
Łowicz
Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw osobowych i szkoleniowych policjantów i pracowników służby cywilnej i pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania.
Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu

Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym, wysoka kultura osobista, reprezentacja urzędu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie kandydatów na pracowników służby cywilnej oraz pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania.
 • Przygotowywanie pełnej dokumentacji dotyczącej zwolnienia policjanta ze służby i przeniesienia do innych jednostek.
 • Formułowanie i sporządzanie rozkazów personalnych .
 • Realizowanie zadań w zakresie limitów środków budżetowych na dodatki służbowe, funkcyjne, nagrody,zapomogi policjantów i pracowników cywilnych oraz szkoleniai doskonalenia zawodowego.
 • Przygotowywanie projektów rozkazów organizacyjnych w zakresie zmian organizacyjno-etatowych Komendy.
 • Aktualizowanie Regulaminu Komendy i pracowników cywilnych.
 • Przeprowadzanie wspólnie z instruktorem wyszkolenia strzeleckiego i fizycznego szkolenia i sprawdziany z zakresuwychowania fizycznego i umiejętności strzeleckich z broni służbowej.
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie profilaktyki funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
 • Prowadzenie ewidencji wydanych upoważnień, uprawnień do systemu SWOP.
 • Wprowadzanie danych do systemu PŁATNIK.
 • Realizowanie zadań związanych z przygotowaniem obronnym Komendy w zakresie właściwości komórki kadrowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe w podobnym obszarze
 • obsługa komputera
 • obsługa urządzeń biurowych
 • umiejętność wykonywania pracy pod presją czasu
 • podzielna uwaga
 • umiejętność pracy w zespole
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe kierunek administracja publiczna
 • Poświadczenie bezpieczeństwa

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁOWICZU
  ul. Bonifraterska 12/14
  99-400 Łowicz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (46) 830 95 30.
Zakres tematyczny testu wiedzy przy naborze: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, Ustawa z dnia 21 listopada 208 roku o służbie cywilnej ze zmianami, Kodeks Pracy.
Aplikacje prosimy składać w teczce papierowej z zamieszczonym w środku spisem dokumentów aplikacji.

Specjalista

Łowicz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna