Specjalista
Kędzierzyn-Koźle
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw BHP
samodzielne stanowisko pracy ds. BHP

Warunki pracy

• stanowisko pracy umieszczone na I piętrze budynku - istnieje konieczność przemieszczania się pomiędzy piętrami Komendy oraz Jednostkami Ratowniczo-Gaśniczymi Komendy Powiatowej PSP w Kędzierzynie-Koźlu,
• praca biurowa,
• stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe,
• praca przy monitorze ekranowym,
• oświetlenie sztuczne i naturalne,
• brak windy, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
• stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych,
• czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej i wymiarem etatu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dot. wypadków przy pracy, chorób zawodowych
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp
 • organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp
 • ukończone szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby BHP
 • prawo jazdy kat. B
 • obsługa podstawowych programów komputerowych (Word, Excel)
 • zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, samodzielność, terminowość i dokładność
 • umiejętność pracy pod presją czasu i zachowania równowagi w sytuacjach stresogennych
 • umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szkolenia w dziedzinie bhp
 • kopia prawo jazdy kat. ,,B''
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  W sekretariacie (I piętro) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kraszewskiego 12, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją „oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. bhp”, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu).
Postępowanie kwalifikacyjne będzie składało się z następujących etapów:
• weryfikacja wymaganych dokumentów (sprawdzenie kompletności złożonych ofert oraz spełnienia wszystkich wymogów zamieszczonych w ogłoszeniu),
• rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o kandydatkach/kandydatach (identyfikatorem będzie 5 ostatnich cyfr numeru PESEL kandydata), którzy spełnią wymogi niezbędne oraz terminie i formie przeprowadzenia kolejnego etapu zostanie opublikowana w BIP Komendy Powiatowej PSP w Kędzierzynie-Koźlu.
Komisja rekrutacyjna nie dokona wyłonienia kandydata, jeżeli żaden z kandydatów nie spełni warunków zawartych w ogłoszeniu o naborze lub nie wykaże się dostateczną wiedzą wymaganą na stanowisku pracy.
Wzory oświadczeń zostały określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia. Załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 obowiązuje wyłącznie w takiej formie. Inna forma dokumentu będzie skutkowała odrzuceniem całości dokumentacji kandydata.
UWAGA ! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części ,,dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty własnoręcznie podpisane oświadczenia, stanowiące załącznik 1 i 2 do ogłoszenia. Dostępne na stronie: https://kppspkkozle.bip.gov.pl/ zakładka praca, oferty pracy.
Dokumenty kandydatki/kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, można odebrać w sekcji organizacyjno-kadrowej w Kędzierzynie-Koźlu do 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 521,41 zł brutto + wysługa.
Szczegółowych informacji dotyczących naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 77 482 17 15 od poniedziałku do piątku od godz. 7:30-15:30.