Specjalista
Bartoszyce
Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw obsługi kancelaryjno - biurowej
w Wydziale Kryminalnym

Warunki pracy

Narzędzia i materiały pracy - komputer, praca przy monitorze komputerowym przekraczającym połowę dobowego czasu pracy. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba poruszania się pieszego pomiędzy kondygnacjami. Budynek posiada 3 kondygnacje, bariery architektoniczne(schody, brak wind). Praca przy sztucznym i naturalnym oświetleniu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi ewidencję dokumentów wpływających i wychodzących z Wydziału Kryminalnego, prowadzi Elektroniczny Dziennik Korespondencyjny
 • kompletuje i przedkłada dokumenty oraz korespondencję do dekretacji Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego
 • przygotowuje pocztę specjalną i zwykłą do wysłania
 • sporządza spisy zdawczo - odbiorcze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera (Microsoft, Excel)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (dane osobowe) oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BARTOSZYCACH
  11-200 BARTOSZYCE
  UL. WARSZAWSKA 9

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty bez wymaganych dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby dopuszczone do kolejnego etapu postępowania zostaną powiadomione telefonicznie (należy podać numer telefonu).
Techniki naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Proponowane wynagrodzenie brutto: 3070,- (zasadnicze + dodatek z tytułu wysługi lat według stażu zgodnie z ustawą o służbie cywilnej).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 89-762-82-25

Specjalista
Bartoszyce
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna