Specjalista
Katowice
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw do spraw zarządzania nieruchomością
w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach

Warunki pracy

• duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
• wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji,
• praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego,
• permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
• budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie książki obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznych, a także innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem nieruchomości,
 • planowanie, zlecanie oraz uczestniczenie w kontrolach i okresowych przeglądach obiektów budowlanych,
 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i porządkiem w obrębie nieruchomości oraz współdziałanie w tym zakresie z podmiotami zatrudnionymi do ochrony mienia, utrzymania czystości oraz z Policją, Strażą Pożarną, Sanepidem, Urzędem Dozoru Technicznego, dostawcami mediów, itp.,
 • opracowywanie planów finansowo-gospodarczych, związanych z bieżącym i długofalowym funkcjonowaniem nieruchomości, dbanie o właściwe wykorzystanie środków finansowych dla niezbędnych przeglądów, napraw i remontów,
 • wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników z budynku biurowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • licencja zarządcy nieruchomości
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw: o służbie cywilnej i ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych i umiejętność stosowania jej w praktyce
 • skuteczna komunikacja
 • samodzielność i inicjatywa
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • umiejętność obsługi komputera, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych
 • znajomość przepisów w niezbędnym zakresie, dotyczących: ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie licencji zarządcy nieruchomości
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego, w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy - powyżej 2 lat doświadczenia w pracy w zarządzaniu nieruchomością (zaświadczenia pracy, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności i inne, z których wynikają jednoznacznie okresy wykonywania powyższych czynności)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie stażu pracy - powyżej 1 roku pracy jako zarządca nieruchomości

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
  ul. Obroki 87
  40-833 Katowice

  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – KAT/MZA/SP/B/1”, należy wysyłać za pośrednictwem placówek uprawnionych do świadczenia usług pocztowych na podany adres lub składać w Sekretariacie Urzędu.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Inne informacje:
• w ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
• oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
• wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej www.wug.gov.pl
• oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane
• zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 788 98 51
• informacja o metodach i technikach naboru:
- sprawdzenie wymagań formalnych oraz wymagań dodatkowych - analiza dokumentów
- sprawdzenie wiedzy - test wiedzy
- sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu zadań na komputerze
- sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji: skuteczna komunikacja, samodzielność i inicjatywa, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
- sprawdzenie dotychczasowego doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustruktyryzowany
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna