Specjalista
Lublin
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw kadr i płac
w Wydziale Finansów i Organizacji

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, praca przy komputerze, prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie wszelkich umów o pracę
 • sporządznie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników
 • ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej
 • rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonaniu pracy
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej, sporządzanie raportów dla pracowników
 • przygotowywanie listy płac pracowników z uwzględnieniem wszelkich dochodów i potrąceń
 • przygotowywanie dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie lub umów o dzieło
 • przygotowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednich deklaracji podatkowych związanych z wypłatami na rzecz pracownika, zleceniobiorcy i świadczeniobiorcy
 • przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczania składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich pracownilków, zleceniobiorców oraz świadczeniobiorców
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do Urzędu Statystycznego, do KPRM
 • okresowa analiza funduszu płac
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej
 • wykonywanie innych czynności oraz poleceń służbowych zleconych przez bezpośredniego przełożonego i kierowania jednostki
 • obsługa programu kadrowo - płacowego enova
 • obsługa systemu PŁATNIK oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS
 • obsługa platformy ePUAP

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy
 • znajomość programu kadrowo-płacowego enova
 • znajomość systemu PŁATNIK oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • umiejętność obsługi platformy ePUAP
 • praktyczna znajomość zagadnień kadrowo - płacowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Lubomelska 1-3
  20-072 Lublin
  Kancelaria pokój 603
  Na kopercie dopisek: FIO oferta pracy

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zasady naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w WINB umieszczone są w BIP https://winbwlublinie.bip.gov.pl w zakładce Praca --> Oferty pracy - Zarządzenie Nr 20/2017 LWINB z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wynagrodzenie zasadnicze około 3300,00 - 3500,00 zł brutto
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Specjalista
Lublin
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna