Specjalista
Lublin
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw prowadzenia działań promocyjnych i rekrutacyjnych do Narodowych Sił Rezerwowych
w Wydziale Rekrutacji (UMOWA NA ZASTĘPSTWO)

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
- praca w siedzibie urzędu / możliwe również wyjazdy służbowe,
- większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, obsługa interesantów,
- stres związany z bezpośrednią obsługą klienta,
- stres związany z wykonywaniem zadań pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
- praca w pokojach biurowych 2 i 3 osobowych,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz niesłyszacych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompletowanie dokumentów niezbędnych do powołania do Narodowych Sił Rezerwowych i Legii Akademickiej
 • kierowanie kandydatów do NSR na kwalifikacje do JW.
 • opracowywanie informacji, meldunków, sprawozdań w zakresie promocji i rekrutacji
 • współdziałanie w zakresie NSR i Legii Akademickiej
 • uczestniczenie w promocji i kwalifikacji wojskowej na administrowanym terenie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wraz z aktami wykonawczymi dotyczącymi służby w NSR, Legii Akademickiej - ćwiczenia wojskowe w trybie ochotniczym
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe administracyjne
 • Znajomość SI SPIRALA-ZINT
 • Znajomość SI ARCUS

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia przez kandydata/kandydatkę oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.
Wszystkie wymagane oświadczenia muszą zawierać datę oraz własnoręczny i czytelny podpis.

Informacje o terminach kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego będą zamieszczane TYLKO na stronie internetowej WKU w Lublinie w zakładce BIP >nabór kandydatów. Proszę na bieżąco śledzić pojawiające się komunikaty, w szczególności o terminie i liście osób zakwalifikowanych. Termin testu i rozmowy planowany jest na 13.06.2019 r., zaś w dniu 14.06.2019 r. wykonanie badań wstępnych.

Dokumenty załączane przez kandydatów/kandydatki do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.

W procesie naboru, po formalnej weryfikacji ofert, zastosowane zostaną następujące metody:
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna ze sprawdzeniem umiejętności obsługi komputera.

Prosimy nie dołączać oryginałów dokumentów aplikacyjnych (np. dyplomu ukończenia studiów wyższych). Dokumenty złożone do WKU w Lublinie nie będą zwracane, a po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku - 2833,24 zł. brutto/mies. + dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej).

Specjalista

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna