Specjalista
Piaseczno
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw organizacyjno-archiwalnych
w Sekcji Kadrowo Organizacyjnej

Warunki pracy

praca admnistracyjno biurowa; praca na drugim piętrze; brak wind, podjazdów dla osób niepełnosprawnych; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań z zakresu planowania i sprawozdawczości pracy;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 • organizowanie i planowanie kontroli wewnętrznych;
 • realizacja zadań z zakresu skarg, wniosków i petycji, prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i petycji;
 • prowadzenie sekretariatu kierownika jednostki w zastępstwie;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego;
 • nadzorowanie właściwego przygotowania materiałów do złożenia w archiwum oraz szkolenie w tym zakresie pracowników komendy wykonujących czynności związane z archiwizacją dokumentów w Komendzie Powiatowej PSP w Piasecznie;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z ruchu akt w archiwum Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie oraz zbiorczych sprawozdań komendy;
 • sporządzanie wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej Komendy Powiatowej PSP, której minął okres przechowywania;
 • prowadzenie bieżącego instruktażu w zakresie spraw kancelaryjnych, a w szczególności prawidłowego stosowania instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej PSP w Piasecznie;
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji planu pracy w archiwum zakładowym;
 • dbałość o ład i porządek w pomieszczeniu archiwum.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów ustawy o Służbie Cywilnej;
 • dobra znajomość oprogramowania: MS Windows, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, oprogramowania do prezentacji, oraz obsługi urządzeń biurowych;
 • umiejętność przygotowywania pism urzędowych z zastosowaniem przepisów prawnych;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy;
 • terminowość i dokładność;
 • rzetelność i sumienność;
 • samodzielność i kreatywność oraz zdyscyplinowanie;
 • znajomość zagadnień pracy administracyjno – biurowej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • kurs kancelaryjno archiwalny;
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 • znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i KPA;
 • mile widziana znajomość języka angielskiego;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • opinia z ostatniego miejsca zatrudnienia
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację wyników poszczególnych etapów naboru do pracy na stronie internetowej komendy;
 • życiorys i list motywacyjny ze zdjęciem;
 • kopia dwu stron dowodu osobistego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzających kursy i szkolenia przydatne w pracy biurowej;
 • kopie świadectw pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa PSP w Piasecznie
  ul. Staszica 19
  05-500 Piaseczno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oferty przesłane po terminie (liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego), niekompletne lub nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Uwaga ! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Proces naboru składa się z trzech etapów:
Etap I – analiza złożonych dokumentów pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.
Etap II – test wiedzy z wymagań niezbędnych i dodatkowych.
Etap III – rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku małej liczby kandydatów (mniej niż 10) Przewodniczący komisji Rekrutacyjnej ma prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wszystkich kandydatów. W przypadku większej liczby kandydatów (więcej niż 10) Przewodniczący komisji Rekrutacyjnej ma prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną 10 najlepszych kandydatów.

Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów, zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Dokumenty kandydatów ujętych w protokole naboru przechowuje się przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, zaś dokumenty pozostałych kandydatów przez okres 14 dni. Oferty kandydatów niewyłonionych możliwe są do odebrania w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie w/w terminów, dokumenty są komisyjnie niszczone.

Specjalista

Piaseczno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna