Specjalista
Jelenia Góra
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw archiwum i dokumentacji
Delegatura Jelenia Góra

Warunki pracy

Zagrożenie dla zdrowia drobnoustrojami , kurzem , brak windy ,odpowiednio dostosowane toalety

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie archiwum zakładowego
 • Prowadzenie biblioteki zakładowej
 • Sporządzanie i aktualizacja baz danych dotyczących zabytków wpisanych do rejestru i ewidencji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe archiwistyczne lub średnie, technik archiwista 
<br>przeszkolenie archiwistyczne co najmniej I stopnia
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku archiwista
 • znajomość systemów Microsoft, pakietów biurowych, obsługa skaner
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie na w/w stanowisku: wynagrodzenie zasadnicze brutto-2 263,38 + wysługa lat (lata pracy udokumentowane świadectwami pracy).
Kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu telefonicznie lub mailem.
Na ofercie pracy prosimy umieścić numer ogłoszenia.
Etapy naboru: test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 14 dni od zakończenia rekrutacji.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Specjalista

Jelenia Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna