Specjalista
Wolsztyn
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw organizacyjnych
Sekcji ds. organizacyjno-kadrowych i archiwizacji

Warunki pracy

• praca o charakterze administracyjno - biurowym w godzinach od 7.30 do 15.30
w siedzibie tutejszej jednostki (na potrzeby urzędu możliwość wykonywania pracy
w godzinach nadliczbowych na zasadach określonych w art. 97 Ustawy o służbie cywilnej),
• możliwość wyjazdów służbowych w ramach narad szkoleniowych, odpraw itp.,
• częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami Komendy,
• oświetlenie naturalne i sztuczne,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
• stres związany z kontrolami prowadzonymi przez organy zewnętrzne i wewnętrzne oraz niekiedy presją czasu,
• narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, drukarka, skaner i inne urządzenia biurowe,
• stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku,
• toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy w budynku–konieczność poruszania się po budynku, brak oznaczeń dla niewidomych
i niedowidzących, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • prowadzenie kancelarii ogólnej i spraw sekretariatu Komendanta Powiatowego,
 • • prowadzenie ewidencji korespondencji,
 • • obsługa urządzeń biurowych i programów informatycznych,
 • • kontakt z urzędami i instytucjami,
 • • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji,
 • • realizacja zadań z zakresu planowania pracy komendy,
 • • organizacja narad i odpraw służbowych z udziałem Komendanta Powiatowego,
 • • opracowanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego,
 • • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej,
 • • organizacja systemu i koordynacji kontroli wewnętrznych komórek organizacyjnych,
 • • prowadzenie ewidencji czasu służby i pracy,
 • • prowadzenie kroniki Komendy
 • • realizowanie zadań związanych z archiwizacją dokumentów wytworzonych na stanowisku pracy oraz prowadzenie archiwum zakładowego
 • • współpraca i prowadzenie spraw w zakresie kadrowym wykonywanych na polecenie przełożonych w ramach wewnątrz wydziałowego zastępstwa, w tym prowadzenie ewidencji raportów urlopowych funkcjonariuszy i pracowników oraz prowadzenie kart urlopowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praca na stanowisku administracyjnym związanych z realizacją spraw organizacyjnych
 • umiejętność obsługi komputera (MS office, obsługa poczty elektronicznej)
 • znajomość przepisów prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego , ustawy o Państwowe Straży Pożarnej, ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • prawo jazdy kat.B
 • obsługa urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy w zespole, umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-16
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Przewidywany termin zatrudnienia: I kwartał 2020
Wzór oświadczenia

Specjalista

Wolsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna