Specjalista
Kętrzyn
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw ds. bezpieczeństwa
w Pionie Głównego Księgowego

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, 8 godz. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery(schody, brak wind) architektoniczne dla osób ze stopniem niepełnosprawności (dysfunkcją ruchową), brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się po terenie zewnętrznym oraz pomiędzy kondygnacjami budynku. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.
Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej. Praca administracyjno-biurowa, na stanowisku nie występują czynniki niebezpieczne oraz szkodliwe dla zdrowia. Występują kontakty zewnętrzne: 1) kilka razy w miesiącu: telefoniczne, e-mailowe z pracownikami biur podróży w celu zakupu biletów lotniczych,
2) kilka razy w roku: telefoniczne, e-mail z pracownikami Agencji Frontex w celu ustaleń, rozliczenia środków unijnych.
Występują czynniki utrudniające wykonywanie zadań takie jak: zagrożenie korupcją.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielne, na bieżąco zajmowanie się kompleksowo zadaniami związanymi z organizacją pod kątem finansowym misji realizowanych pod Agendą Frontex celem zabezpieczenia finansowego wyjeżdżających funkcjonariuszy, kwalifikowanie wydatków oraz rozliczanie środków otrzymanych z Frontexu, dokonywanie zakupu biletów lotniczych na podstawie zatwierdzonych przez Komendę Główną Straży Granicznej wniosków o zgodę na odbycie podróży służbowej zagranicznej i rozliczanie kosztów misji,
 • samodzielne realizowanie czynności lokalnego administratora elektronicznego systemu rejestrującego czas służby i pracy określonych w decyzji komendanta oddziału. Współpracowanie z osobami rozliczającymi czas służby i pracy w poszczególnych sekcjach, udzielanie im wsparcia merytorycznego. Rozliczanie czasu pracy pracowników i funkcjonariuszy Pionu Głównego Księgowego,
 • samodzielne nadzorowanie i monitorowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych posiadanych przez pracowników i funkcjonariuszy komórki organizacyjnej celem zapewnienia właściwego przetwarzania, ochrony i udostępniania danych osobowych w rejestrach, skorowidzach, kartotekach, wykazach, listach, księgach i systemach informatycznych,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji w zakresie wykorzystanych i niewykorzystanych urlopów pracowników i funkcjonariuszy, zwolnień z zajęć służbowych, opieki nad dzieckiem, nadgodzin. Sporządzanie wymaganych zestawień,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych posiadanych przez pracowników i funkcjonariuszy,
 • bieżące, samodzielne rozliczanie należności funkcjonariuszy wynikające z warunków wyjazdu w podróż zagraniczną tzw. działań miękkich organizowanych pod Agendą Frontex, dokonywanie kwalifikacji wydatków celem ich rozliczania i monitorowania,
 • wystawianie not uznaniowych i obciążających celem rozliczenia kosztów podróży służbowych oraz otrzymanych środków z Agencji Frontex,
 • samodzielne prowadzenie czynności polegających na realizacji obowiązków określonych w Systemie zarządzania BHP służby/pracy w Straży Granicznej jako osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy oraz do przeprowadzania postępowania wyjaśniającego okoliczności przyczyny wypadku w drodze do pracy lub z pracy pracowników komórki właściwej ze względu na miejsce pracy poszkodowanego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe ekonomiczne lub wyższe administracyjne,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego udokumentowanej pracy z zakresu wykonywania czynności w dziale finansowo-ekonomicznym
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność argumentowania,
 • komunikatywność,
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zapoznanie z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie miesięczne brutto: zasadnicze na okres trwania umowy o pracę na czas określony wynosi około 3.166,78 zł brutto.
Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba /Praca/Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy. Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą podlegały komisyjnemu zniszczeniu.
Preferowana forma kontaktu: telefoniczna, nr telefonu (89) 750 30 83. Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Specjalista

Kętrzyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna