Specjalista
Pruszków
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw pełnienia funkcji Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
Departament ds. Zdrowia Psychicznego (podmioty lecznicze na terenie woj. świętokrzyskiego)

Warunki pracy

Oferujemy:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
- wypłaty z funduszu nagród – uzależnione od wyników pracy
- możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw prywatnych (za odpracowaniem)
- dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy)
- pakiet socjalny (dopłaty do wypoczynku pracownika, dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dziecka pracownika)
- możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie

Warunki pracy:
- praca poza siedzibą urzędu
- praca na terenie szpitala / oddziału psychiatrycznego
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pomaganie w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
 • wyjaśnianie lub udzielanie pomocy w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
 • współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym Pacjenta
 • inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny oraz zapewnianie pacjentom dostępu do informacji prawnej
 • prowadzenie czynności związanych ze zbadaniem sprawy na miejscu w podmiotach leczniczych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Rzecznika Praw Pacjenta
 • przetwarzanie danych o charakterze statystycznym, w tym o liczbie i rodzaju przeprowadzonych spraw - w celu dostarczenia aktualnych informacji o charakterze analitycznym i zarządczym (kierunki zmian, ewaluacja)
 • wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez przełożonego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • wiedza na temat praw i wolności człowieka, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, a także możliwości skutecznej ochrony praw
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • znajomość Konstytucji RP
 • znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • znajomość ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 • znajomość Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powołania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, w tym przepisów określających kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość oraz odporność na stres
 • asertywność i umiejętność przekonywania
 • nieposzlakowana opinia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak studia podyplomowe w zakresie: praw człowieka, prawa medycznego, bioetyki, socjologii, pedagogiki lub resocjalizacji
 • studia podyplomowe z zakresu praw człowieka, prawa medycznego, bioetyki, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • http://www.rpp.gov.pl/praca/

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: około 3270,00 brutto (+ dodatek stażowy do 20%)

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.
Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Za ofertę złożoną w terminie uznaje się ofertę nadaną w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze (liczy się data nadania). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 532-82-57, a także na stronie internetowej: www.rpp.gov.pl w zakładce: ”praca”.

Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Pruszków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna