Specjalista
Leżajsk
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw inspekcji i orzecznictwa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku

Warunki pracy

Praca biurowa oraz kontrole i inspekcje w terenie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy z oprogramowaniem, obsługa komputera co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie), większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej.
- wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych – przeprowadzanie kontroli i oględzin na terenie powiatu Leżajskiego – inspektorat dysponuje samochodem służbowym;
- reprezentowanie urzędu, kontakt z interesantami;
- praca na II piętrze budynku, obiekt wyposażony jest w windę,
- kierowanie pojazdem służbowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie inspekcji i kontroli na terenie powiatu leżajskiego w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora, przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń i pism i itp.
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności katastrof budowlanych
 • prowadzeniu postępowań egzekucyjnych
 • przyjmowanie skarg i wniosków, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień
 • współuczestniczenie przy sporządzaniu sprawozdań, informacji w zakresie działalności inspektoratu
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Leżajsku

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji z czego 1 rok w strukturach nadzoru budowlanego
 • znajomość przepisów ustawy Prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych, Kpa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (Windows, MS Office)
 • stan zdrowia umożliwiający prowadzenie kontroli obiektów budowlanych i robót budowlanych
 • rzetelność, staranność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność
 • zdolność logicznego myślenia i argumentowania
 • umiejętność pracy w zespole
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty wymagane w ofercie pracy, tj. list motywacyjny, cv oraz oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem i datą, uchybienie w tym obowiązku będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do PINB w Leżajsku w terminie do (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Złożone dokumenty nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Specjalista

Leżajsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna