Specjalista
Tarnobrzeg
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Tarnobrzegu (O/VI/75)

Warunki pracy

• praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
• obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),
• kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na parterze PUW w Rzeszowie – Delegatura w Tarnobrzegu, przy ul. 1 Maja 4a. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w 2 windy do X piętra. Jedna z wind posiada sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do X piętra. Na parkingu obok siedziby Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikowanie odcisków palców i wykonywanie innych operacji związanych z wydawaniem dokumentów paszportowych w systemie informatycznym lokalnej ewidencji paszportowej i wydawanie dokumentów paszportowych osobom, dla których zostały wystawione lub rodzicom (opiekunom prawnym) małoletnich,
 • przyporządkowywanie spersonalizowanych, w Centrum Personalizacji Dokumentów, książeczek paszportowych do właściwych wniosków w celu uzupełnienia danych paszportowych, dokonywanie wstępnej weryfikacji tych książeczek celem wyeliminowania dokumentów zawierających niezgodne dane osobowe i widoczne wady fizyczne, obsługiwanie funkcji „Depozyt” w Paszportowym Systemie Obsługi Obywatela w celu weryfikacji danych osobowych i biometrycznych zapisanych w mikroprocesorze i kodu MRZ za pomocą czytnika, a także sprawdzanie czy nie pojawiły się przesłanki do odmowy wydania paszportu oraz usuwanie zapisów linii papilarnych z ewidencji paszportowej,
 • archiwizowanie kwestionariuszy paszportowych po wydaniu paszportów w archiwum Oddziału,
 • udzielanie informacji (bezpośrednio lub telefonicznie) w sprawach związanych z otrzymaniem paszportu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych – co najmniej 1 rok,
 • znajomość przepisów ustaw: o dokumentach paszportowych i przepisów wykonawczych, o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych (dokumenty jednoznacznie potwierdzające okres i rodzaj doświadczenia zawodowego).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób.
Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 500 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 8671210.

Specjalista

Tarnobrzeg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna