Specjalista
Gdynia
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw kontroli radiowej i zwalczania zakłóceń oraz kontroli telekomunikacyjnej i pocztowej
w Wydziale Kontroli w Delegaturze w Gdyni

Warunki pracy

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
- budynek nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
- wysiłek fizyczny;
- praca w terenie;
- nietypowe godziny pracy;
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych;
- praca na wysokości do 3 metrów;
- ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00);
- możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy);
- bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów;
- spotkania okolicznościowe dla pracowników;
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach;
- możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie;
- parking dla rowerów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w prowadzeniu kontroli emisji stacji nadawczych RiTV i innych służb radiokomunikacyjnych wykonywanych przez Ruchome Stacje Pomiarowe w Terenowych Punktach Kontroli Emisji;
 • udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych i pokontrolnych z zakresu telekomunikacji i poczty;
 • udział w prowadzeniu postępowań dotyczących nakładania kar pieniężnych w związku z wykorzystywaniem częstotliwości bez wymaganego pozwolenia radiowego oraz zwalczaniem zakłóceń radioelektrycznych;
 • udział w wykrywaniu przypadków używania urządzeń radiokomunikacyjnych nadawczych i nadawczo-odbiorczych bez wymaganych pozwoleń radiowych i uprawnień;
 • udział w prowadzeniu kontroli radiokomunikacyjnych bezpośrednich;
 • udział w prowadzeniu zdalnej kontroli widma częstotliwości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe, o kompatybilności elektromagnetycznej oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo przedsiębiorców;
 • wiedza z zakresu telekomunikacji, radiokomunikacji, miernictwa i kompatybilności elektromagnetycznej oraz praktyczna umiejętność stosowania optymalnych metod i przyrządów pomiarowych;
 • znajomość zasad używania urządzeń radiowych nadawczo-odbiorczych;
 • wiedza z zakresu funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • prawo jazdy kat. B do wglądu podczas naboru;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązane/zobowiązani do dostarczenia oryginałów oświadczeń w dniu przeprowadzania naboru.
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego
w wysokości 4 217,27 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,2) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.
Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
- sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
- test wiedzy;
- zadanie praktyczne – obsługa analizatora widma, pomiar dewiacji;
- test kompetencyjny;
- rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 489 oraz pod adresem poczty elektronicznej Aplikuj

Specjalista

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna