Specjalista
Środa Wielkopolska
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wielkopolskiej

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw Informatyki
Zespół Finansów , Zaopatrzenia, Łączności i Informatyki

Warunki pracy

praca przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • doradztwo pod względem merytorycznym co do obsługi aplikacji występujących w organizacji, pod względem technicznym co do obsługi urządzeń (komputery, terminale, drukarki),
 • obsługa systemu KSIP ,
 • bieżące usuwanie awarii sprzętu informatycznego i łączności znajdującego się na stanie KPP w Środzie Wlkp.,
 • konfiguracja sprzętu informatycznego i łączności znajdującego się na stanie KPP w Środzie Wlkp. umożliwiająca korzystanie z niego przez użytkowników (zakładanie kont użytkowników, instalacja urządzeń peryferyjnych, instalacja dozwolonego oprogramowania) lub uzgodnienie terminu konfiguracji z Wydziałem Łączności i Informatyki w przypadku braku odpowiedniego oprogramowania do konfiguracji w/w urządzeń,
 • określanie zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne i nośniki do zapewnienia nieprzerwanej pracy urządzeń peryferyjnych,
 • współpraca z Wydziałem Łączności i Informatyki KWP w Poznaniu,
 • ewidencja sprzętu łączności i informatyki.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandyta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wynagrodzenie według mnożnika 1,4000 kwoty bazowej tj. 2 683,72 zł brutto plus wysługa lat, umowa o pracę na zastępstwo.

Specjalista

Środa Wielkopolska

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna