Specjalista
Nowy Tomyśl
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Tomyślu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

• Praca administracyjno - biurowa
• Praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie
• Oświetlenie naturalne i sztuczne
• Praca w systemie jednozmianowym
• Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku, występują bariery architektoniczne utrudniające dostępność do pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych (budynek 1-piętrowy, brak wind - konieczność poruszania się po schodach, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, korytarze dzielone drzwiami skrzydłowymi)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie zabezpieczenie potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych na administrowanym terenie w zakresie środków transportowych i maszyn
 • Prowadzenie oględzin środków transportowych i maszyn przeznaczonych na uzupełnianie potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych
 • Opracowywanie zestawień analitycznych
 • Koordynacja Akcji Kurierskiej PKN ORLEN
 • Prowadzenie ewidencji zapasów paliwa oraz upoważnień do nieodpłatnego odbioru paliw

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość ustaw: o ochronie informacji niejawnych, o powszechnym obowiązku obrony RP, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych do nich
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,POUFNE" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • umiejętność obsługi komputera

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dostępny na stronie internetowej https://wkunowytomysl.wp.mil.pl/pl/pages/do-pobrania-2019-01-08-4/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-02
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. 3 Stycznia 3
  64-300 Nowy Tomyśl
  Dariusz PIEKARZ
  61 44 22 251
  e-mail: Aplikuj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
■ Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego.

■ Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

■ W życiorysie (CV) musi figurować aktualny adres e-mail oraz nr telefonu.

■ Oświadczenia muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

■ Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz otrzymane po terminie - nie będą rozpatrywane (obowiązuje data złożenia oferty w siedzibie urzędu, data nadania w formie elektronicznej lub data stempla pocztowego).

■ Trzy miesiące od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po upływie powyższego terminu zostaną one komisyjnie zniszczone. Dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy.

■ Prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów.

■ Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie IV etapów:
▪ I etap - weryfikacja formalna złożonych ofert;
▪ II etap - test wiedzy ze znajomości zadań wykonywanych na stanowisku pracy (zakres obowiązków, ustawy wymienione w niniejszym ogłoszeniu);
▪ III etap - rozmowa z komisją.

■ Osoba zatrudniona zobowiązana będzie do przyjęcia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego (art. 59 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP).

■ Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Specjalista
Nowy Tomyśl
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna