Specjalista
Kościerzyna
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościerzynie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościerzynie

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu i w terenie (pow. kościerski).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie oględzin i kontroli w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB w przedmiocie przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych jak i oddawania obiektów do użytkowania w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych
 • Przeprowadzanie obowiązkowych kontroli w przedmiocie dopuszczenia obiektów do użytkowania
 • Weryfikacja dokumentów związanych z zakończeniem budów w celu ich weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego
 • Prowadzenie rejestrów w programie ESTIMA w zakresie prowadzonych spraw

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • znajomość ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office, Internet)
 • rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kościerzynie
83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 6
tel. 504 431 505

Specjalista

Kościerzyna

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna