Specjalista
Słupsk
Urząd Morski w Słupsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw nadzoru technicznego nad budowlami hydrotechnicznymi
w Inspektoracie Nadzoru Technicznego i Zagospodarowania Przestrzennego

Warunki pracy

- praca biurowa, w godzinach 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku;
- użycie monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie;
- czynności o charakterze statycznym, w pozycji siedzącej, przy biurku;
- stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy (drukarka, niszczarka);
- praca w terenie;
- wysiłek fizyczny

Bariery architektoniczne:
- schody,
- brak windy,
- brak podjazdu,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet,
- brak drzwi odpowiedniej szerokości.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem stanu technicznego obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych oraz spraw związanych z zabudową portów, przystani i pasa nadbrzeżnego
 • Sporządzanie harmonogramów okresowych kontroli obejmujących budowle hydrotechniczne i kubaturowe wraz ze znajdującymi się w nich instalacjami
 • Organizowanie oraz uczestniczenie w przeprowadzanych okresowych kontrolach jednorocznych i pięcioletnich w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego wraz ze sporządzaniem stosownych protokołów z tych czynności
 • Wnioskowanie o wykonanie specjalistycznych kontroli i badań okresowych, jednorocznych i pięcioletnich, dotyczących: przewodów kominowych, instalacji gazowych, elektrycznych i piorunochronowych
 • Wykonywanie corocznych ocen stanu technicznego wszystkich budynków oraz budowli hydrotechnicznych w zakresie niezbędnym do określenia potrzeb remontowych oraz sporządzanie zestawienia obejmującego oceny sprawności tych obiektów i zestawienia potrzeb remontowych
 • Udział przy opracowywaniu projektów zmian granic portów, przystani oraz rozdziału wód morskich i śródlądowych
 • Systematyzacja oraz archiwizowanie planów, map oraz dokumentacji powykonawczej po realizacji budów, przeprowadzanych remontach i przebudowach
 • Aktualizowanie parametrów eksploatacyjnych budynków i budowli

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne na kierunku budownictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego - praktyka wykonawcza w budownictwie (tj. uczestniczenie w procesie przygotowania i realizacji inwestycji)
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w tym w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń
 • Znajomość prawa budowlanego
 • Znajomość warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi komputera (Office, AutoCad)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w projektowaniu
 • wykształcenie: brak
 • przeszkolenie z zakresu prawa administracyjnego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie decyzji o nadaniu odpowiednich uprawnień budowlanych
 • Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mailowy oraz wskazać sposób postępowania z dokumentami rekrutacyjnymi po zakończeniu naboru (odbiór osobisty/odesłanie/zniszczenie). Wszystkie oświadczenia (wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu) muszą być opatrzone datą sporządzenia i własnoręcznie podpisane.
Oferty niekompletne oraz złożone i uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego – data wpływu do Urzędu nie później niż trzy dni od daty określającej termin składania dokumentów).
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą poinformowani e-mailem i/lub telefonicznie.
Postępowanie rekrutacyjne będzie polegało na rozwiązaniu pisemnego testu z wiedzy merytorycznej. Z osobami, które zaliczą test pisemny na poziomie minimum 60% zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O ostatecznym wyborze kandydata/kandydatki zadecyduje Dyrektor Urzędu.

Wynagrodzenie zasadnicze: 3914,39 zł brutto + dodatek stażowy.

Specjalista

Słupsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna